Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumenty finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW782 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Instrumenty finansowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł A (2*30h)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi konstrukcjami i wykorzystaniem instrumentów finansowych w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem finansowych produktów bankowych, na tle bieżącego stanu rozwoju polskiego systemu finansowego. Zaliczenie wymaga przedstawienia raportu na zajęciach i zaliczenia sprawdzianu pisemnego (10 pytań o charakterze opisowym definicyjno-porównawczym). Łączna ocena zależy od liczby punktów z raportu (max 12) i ze sprawdzianu pisemnego (max 40).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie.

2. Instrumenty finansowe w polskim systemie finansowym.

3. Instrumenty rynku kapitałowego.

4. Instrumenty finansowe funduszy inwestycyjnych.

5. Instrumenty rynku pieniężnego.

6. Instrumenty depozytowo-kredytowe.

7. Instrumenty finansowe służące zabezpieczeniu płatności.

8. Instrumenty terminowe i pochodne.

9. Instrumenty obrotu wierzytelnościami

10. Instrumenty rozliczeń krajowych.

11. Instrumenty rozliczeń międzynarodowych.

Literatura:

Podstawowa literatura:

J. Kudła, „Instrumenty finansowe i ich zastosowania”, Keytext, Warszawa 2009

Do zajęć będą dołączone dodatkowe materiały na stronie przedmiotu (w formie slajdów).

Efekty uczenia się:

Student posiada znajomość definicji, rodzajów, porównań oraz zastosowań instrumentów finansowych.

Potrafi stworzyć i przedstawić zwartą prezentację (do 13 minut) w programie Power Point poświeconą wybranym problemom funkcjonowania instrumentów finansowych w Polsce i na świecie. Nabywa umiejętność pracy w zespole dwuosobowym przy jej przygotowaniu. Student potrafi dobrać określone instrumenty finansowe do osiągania założonych celów finansowych.

Student posiada świadomość powiązania cech instrumentów i ich możliwych zastosowań. Student wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Student odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. KU05, KU06, KK01, KK03, KU04, KU03. KU02, KU01, KW03, KW02, KW01

Metody i kryteria oceniania:

Student przystępujący do zaliczenia będzie musiał wykazać się znajomością przedstawionych definicji, porównań oraz zastosowań instrumentów finansowych. Wymagane będzie: nauczenie się współpracy przy pisaniu raportu oraz wykazanie dyscypliną w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.

Na ocenę składa się ocena raportu (prezentacji w PowerPoincie) zaprezentowana na zajęciach (maks. 12 pkt.), ocena dwóch wejściówek (maks. 8 pkt.) oraz ocena z końcowego zaliczenia pisemnego 8 pytań (maks. 32 pkt.). Wymagane jest także do uzyskania oceny uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się najwyżej 2 nieobecności nieusprawiedliwione) oraz umieszczenie prezentacji na stronie internetowej przedmiotu (pod rygorem utraty 4 pkt.).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kudła
Prowadzący grup: Janusz Kudła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kudła
Prowadzący grup: Janusz Kudła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.