Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Smart City

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW812
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Smart City
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja koncepcji smart city z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia będą pokazywały w jaki sposób miasta rozumiane jako organizm- społeczny, ekonomiczny, polityczny ; wykorzystując innowacyjne technologie mogą sobie radzić z złożonymi wyzwaniami urbanizacji. Na zajęciach omówione zostaną najważniejsze wyzwania przed którymi stoją miasta (społeczne, demograficzne, ekologiczne i ekonomiczne). Pokazane zostanie jak z tymi wyzwaniami radziły sobie miasta historycznie i w ramach kolejnych etapów rewolucji przemysłowej oraz w jaki sposób czwarta rewolucja przemysłowa, poprzez wykorzystanie cyfrowych rozwiązań zmienia dotychczasowe rozwiązania i przekształca tradycyjne miasto w miasto inteligentne. Pokazane zostanie inteligentne miasto jako platforma, gdzie przy wykorzystaniu właściwie zaprojektowanej infrastruktury, pozyskiwane i analizowane są dane dla realizacji złożonych i współzależnych usług miejskich.

Pełny opis:

1. Historia rozwoju miast, transformacja ich funkcji, dobre i złe strony życia w mieście.

2. Miasto jako złożony organizm: mieszkańcy, firmy, administracja. Powiązania i wzajemne relacje. Współczesne tendencje rozwoju miast, globalizacja i urbanizacja.

3. Zrównoważony rozwój, miasta wobec zmian klimatycznych, konsekwencje rozwoju miast. Wielkie miasta – wielki problem?

4. Nowe technologie w mieście- dane i ich wykorzystanie w usługach miejskich. Przykłady inteligentnych usług.

5. Właściwe wykorzystanie danych, dla zintegrowanego zarządzania miejskimi usługami.. Pozyskiwanie i wykorzystanie danych- miasto jako platforma łącząca ludzi, przestrzeń i rzeczy. Przykłady zintegrowanych rozwiązań

6. Skąd można pozyskiwać dane- infrastruktura pozyskiwania danych. Jak łączyć dane z różnych źródeł. Jak dzielić się danymi, jak wykorzystywać dane dla realizacji usług. (IoT=> Big Data=> AI). Problemy prawne, organizacyjne.

7. Wykluczenie cyfrowe: dostęp do technologii, edukacja i wyposażenie w narzędzia. Brak wiedzy, brak chęci i brak motywacji. Zagrożenie rosnącym rozwarstwieniem społecznym.

8. Starzejące się społeczeństwo: społeczna i zawodowa aktywizacja osób starszych, organizacja systemów opieki i wsparcia, przystosowanie miast do potrzeb osób starszych.

9. Nowe technologie i problemy społeczne - przestępczość, ubóstwo, wykluczenie społeczne

10. Finansowanie rozwoju Smart City- skąd miasta mogą pozyskiwać środki (krótki przegląd podstawowych źródeł finansowania miast, problemów finansowania dłużnego).

11. Partnerstwo publiczno prywatne jako mechanizm pozyskania środków finansowych i know-how podmiotów prywatnych. Przykłady PPP w realizacji inteligentnych przedsięwzięć miejskich

12. Miasta jako element multilevel governance w sektorze publicznym. Problemy realizacji koncepcji smart city w warunkach ograniczonej decentralizacji fiskalnej.

13-15 Prezentacje studentów

Literatura:

Literatura dotycząca tych zagadnień jest bardzo obszerna i będzie na bieżąco uzupełniana o nowo publikowane artykuły, książki, raporty, czy publikacje prasowe. Przykładowe pozycje to:

Agile Cities: Preparing for the Fourth Industrial Revolution, Global Future Council on Cities and Urbanization, World Economic Forum (2018).

Gehl Jan, Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, 2009

Łachowski Wojciech, Janas Karol, 2021, Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów, Kraków-Warszawa 2021, Wydawnictwo naukowe IRMiR

McKinsey Global Institute, Smart cities: digital solutions for a more livable future, McKinsey&Company, 2018

Montgomery Charles, Miasto szczęśliwe, Wysoki Zamek, 2015

Sim David, Miasto Życzliwe, Wysoki Zamek 2020

WHO, Global age-friendly cities, 2007

Wójcik Piotr, Kula Grzegorz. Big Data, Artificial Intelligence, and the sustainable development of cities…… in the (post) COVID-19 era. 2021

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę na temat współczesnych problemów miast i smart city jako sposobu radzenia sobie z tymi problemami.

Student ma wiedzę o tym jak nowe technologie mogą być wykorzystywane do zarządzania miastem

Student potrafi nazywać, analizować i szukać rozwiązań dla problemów współczesnych miast z wykorzystaniem nowych technologii

Student potrafi samodzielnie i pracując zespołowo tworzyć i prezentować wyniki własnych analiz literatury

Student jest gotów korzystać ze swojej wiedzy o smart city włączając się aktywnie jako mieszkaniec, jak również pracownik miasta, czy firmy prywatnej w zarządzanie miastami.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia i ostatecznej oceny będzie średnia z dwu ocen: oceny z testów cząstkowych; oceny z prezentacji. Do zaliczenia zajęć konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z tych elementów

Każdy blok zajęć będzie podsumowany krótkim testem (około 10 pytań). W semestrze planowane są 3-4 testy. Każdy test będzie oceniany procentowo, nieobecność oznacza 0%. Na koniec zostanie wyliczona średnia z osiągniętych ocen cząstkowych. (0-50%-ndst, 50%-60%- dst, 60%-70%; dst+; 70%-80%- db; 80%-90% db+; 90%-100% bdb)

Dwa (lub trzy- w zależności od liczebności grupy) zajęcia będą poświęcone prezentacjom studentów. Prezentacje będą pokazywały przykłady rozwiązań smart city. Prezentacje będą mogły być przygotowane samodzielnie lub w przypadku dużej liczebności grupy w dwuosobowych zespołach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)