Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne zastosowanie Excela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1INF12
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczne zastosowanie Excela
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Moduły informatyczne I rok studia zaoczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z praktycznym zastosowaniem Excela w codziennej pracy. Na zajęciach będą wykorzystywane zarówno podstawowe funkcje Excela jak i złożone funkcje zagnieżdżone. Każde następne zajęcia będą wykorzystywały wiedzę z zajęć poprzednich. Materiał obejmować będzie także tabele przestawne, narzędzie solver, generowanie liczb pseudolosowych oraz polecenia importu plików. Ostatni moduł poświęcony będzie niestandardowym wykresom, które można utworzyć w Excelu.

Uczestnicy otrzymają jeden plik z 6 modułami. Każdy moduł (zbiór modułów) będzie zahasłowany, a hasło uczestnicy będą otrzymywać przed kolejnymi zajęciami. Moduł będzie składał się z samouczka oraz zadań do samodzielnego rozwiązania.

Pełny opis:

Zajęcia 1-3 - Funkcje Excela będące najczęściej wykorzystywane w codziennej pracy – funkcje tekstowe, funkcje daty, funkcje zliczania oraz sumowania warunkowego, funkcje wyszukiwania, funkcja jeżeli i operatory logiczne, funkcje obsługi błędów. Dużo zadań poświęconych będzie funkcjom zagnieżdżonym, wykorzystującym wyżej wymienione funkcje i pozwalającym na wykonywanie bardziej skomplikowanych operacji.

Zajęcia 4-5 - Importowanie plików zewnętrznych, narzędzie tekst jako kolumny, tabele przestawne (wstawianie, zmiana układu tabeli przestawnej, różne sposoby pokazywania wartości w tabeli, pola obliczeniowe), narzędzie solver, generowanie liczb pseudolosowych.

Zajęcia 6 – Wykresy niestandardowe w Excelu

Literatura:

Walkenbach J., Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion, 2011

Gonet M., Zrozumieć Excela. Funkcje i wyrażenia, Helion 2019

Efekty uczenia się:

Kurs ma za zadanie przygotować uczestników do efektywnej pracy z Excelem, nauczyć dobierać odpowiednie funkcje oraz usprawniać codzienną pracę.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Rębas
Prowadzący grup: Igor Rębas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)