Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do programowania w VBA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1INF14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do programowania w VBA
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Moduły informatyczne I rok studia zaoczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z programowaniem w VBA dla Microsoft Excel. Uczestnicy nauczą się nagrywać makra, tworzyć procedury, zapoznają się z wbudowanymi funkcjami VBA, poznają strukturę instrukcji warunkowych i pętli oraz zapoznają się z właściwościami arkuszy.

Uczestnicy otrzymają jeden plik z 5 modułami. Każdy moduł będzie zahasłowany, a hasło uczestnicy będą otrzymywać przed kolejnymi zajęciami. Moduł będzie składał się z samouczka oraz zadań do samodzielnego rozwiązania.

Pełny opis:

Zajęcia 1 – Wprowadzenie do VBA – Pierwsza procedura, rodzaje zmiennych, okna dialogowe, komunikacja z arkuszem, przypisywanie makr, nagrywanie makr (2h)

Zajęcia 2 – Wbudowane funkcje VBA – Funkcje tekstowe, funkcje daty, funkcje matematyczne, funkcje konwertujące, pozostałe funkcje arkuszowe (2h)

Zajęcia 3 – Instrukcje warunkowe – Instrukcja If… Else, operatory logiczne, instrukcja Select … Case (3h)

Zajęcia 4 – Pętle – Pętla For, Pętla Do … Loop (3h)

Zajęcia 5 – Właściwości arkuszy – Obsługa błędów arkusza, funkcje sprawdzające, zakresy dynamiczne, zdarzenia arkusza (2h)

Literatura:

Walkenbach J., Excel 2010 PL. Programowanie w VBA.

Efekty uczenia się:

Kurs ma za zadanie wprowadzić uczestników do programowania w VBA. Po jego ukończeniu będą w stanie nagrywać makra, pisać złożone procedury oraz znacząco zautomatyzować swoją pracę w Excelu.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)