Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia gospodarki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1SG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia gospodarki
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z założeniami teoretycznymi oraz samymi przemianami dziejącymi się w globalnej gospodarce w XXI w. Procesy te są wynikiem czterech rewolucji przemysłowych oraz upowszechnienie się reguł neoliberalizmu ekonomicznego.

Przemiany te obejmuj przebudowę stosunków społecznych, politycznych i gospodarczych.

Miały miejsce rewolucyjne zmiany demograficzne np. starzenie się populacji, migracje. Towarzyszy temu zjawisku zmiana stosunków pracy związana z np.: cyfryzacją, automatyzacją, robotyzacją, offshoringiem, outsourcingiem, reshoringiem. Skutkiem tego jest zaniżanie wynagrodzeń i duże rozwarstwienie dochodowe. W Europie jest powszechnym zjawiskiem długoletnie, strukturalne bezrobocie, zwłaszcza u osób przed 24 rokiem życia i po 50 roku życia.

Przy omawianych tematach zostaną pokazane trendy i megatrendów takie jak np. cyfryzacja, nowoczesne technologie informatyczne, urbanizacja, wzrost znacznie komunikacji lotniczej, zmiany w kulturze

Pełny opis:

Wykład 1

Wprowadzenie

P lub W

Bajka o „żabach”

Socjologia a ekonomia

Wykład 2

Przypomnienie nr 1

Literatura i filmy polecane do czyt./oglądania

„Szok przyszłości” i „Trzecia fala” – A. i H. Toffler

Trzy fazy zmian w gospodarce – P.F. Druckera (m.in. pojawienie się F.W. Taylora i Naukowej Organizacji Pracy)

Fordyzm a gospodarka i praca

Wykład 3

Przypomnienie nr 2

Wkład fordyzmu w gospodarkę i stosunki społeczne

Czwarta rewolucja przemysłowa

Odwaga w gospodarce

Innowacje, wiedza i nauka – przewaga człowieka wykształconego nad mniej wykształconym

Wykład 4

Przypomnienie nr 3 – test kartkówka nr 1

Okres między II a III falą

Przebudowa struktury społecznej

Obywatel, konsument, inwestor

Superkapitalizm, zmiana na rynku pracy cz. 1

Wielkie oddzielnie w latach 90. XX w.

Wykład 5

Przypomnienie nr 4 – krytycyzm i Mątwy

i zawartość „prawdy w prawdzie” (praca domowa)

Nowa klasa – prekariat i: fast foody, dyskonty, Japonia, Polska

Globalizacja XXI w.

Wykład 6

Przypomnienie nr 5 – powtórka-klasówka nr 2 kartkówka; Krytycyzm a Mątwy i zawartość „prawdy w prawdzie” omówienie pracy domowej

Liberalizm a neoliberalizm; liberalizm gospodarczy

Kultura, cywilizacja a pojawienie się kultury masowej/konsumpcyjnej

Postawy kulturowe – zawodowe

Rynek XXI w. w Polsce

Superkapitalizm a destrukcja demokracji liberalnej cz. 2

Podsumowanie i zakończenie zajęć

Literatura:

Antoine Brunet, Jean Paul Guichard, Chiny światowym hegemonem. Imperializm ekonomiczny Państwa Środka, Studio Emka, Warszawa 2011.

Ryszard Bugaj, Plusy dodatnie i ujemne czyli polski kapitalizm bez solidarności, Poltext, Warszawa 2015.

Steve Case, Trzecia fala. Wizja gospodarki przyszłości, Studio Emka, Warszawa 2017.

Richard Conniff, Korporacyjne zwierzę, CIS, Warszawa 2006.

Ha-Joon Chang, Źli Samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu, Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.

Peter F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Barbara Ehrenreich, Za gorsze pracować i (nie) przeżyć, WAB, Warszawa 2006.

Henry Ford i Samuel Crowther, Moje życie i dzieło, Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska” Wydanie II, Warszawa 1925.

Marcjanna Fornalska, Pamiętnik matki, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.

Milton Friedman, Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1993.

Milton i Rose Friedman, Wolny wybór, Panta, Sosnowiec 1994.

Marcin Fronia, Agnieszka Kafara, Edward Kirejczyk, Konrad Prandecki (red.), Mirosław Wawrzyński, Polska w 2050 r. – Wyzwania na drodze do przyspieszenia, [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska nr 2 /24/ 2011, s. 16-131.

Francis Fukuyama. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw-Wrocław 1997.

John Kenneth Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes Ltd, Kraków 2005.

Charles Handy, Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świcie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.

Walter Isaacson, Steve Jobs, Insignis Media, Kraków 2011.

Jerzy Kleer, Elżbieta Mączyńska (red.), Państwo w warunkach przesileń cywilizacyjnych, PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2018.

Jerzy Kleer, Konrad Prandecki (red.), Bezpieczeństwo Europy w globalnym świecie – szanse i zagorzenia w warunkach przesileń cywilizacyjnych, PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2018.

Grzegorz Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2013.

Tadeusz Kowalik, Www.Polkatransformacja.pl, Muza S.A., Warszawa 2010.

Stancy Mitchell, Hiperszwindel. Jak oszukują nas hipermarkety i wielkie sieci handlowe, Wektory, Kobierzyce 2016.

Konrad Prandecki, Katarzyna Nawrot, Mirosław Wawrzyński, Nowe centrum i nowe peryferia połowy XXI wieku, [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska nr 2/24/2012, s. 52-86.

Robert Putnam, Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.

Robert B. Reich, Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku Adam Marszałek, Toruń 1996.

Paweł Reszka, Chciwość. Jak nas oszukują wielkie formy Czerwone i Czarne, Warszawa 2016.

Pierre Rosanvallon, Dobre rządy, Dialog, Warszawa 2018.

Jeremy Ryfkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na siewie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001, 2003,

Richard Sennett, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Muza S.A., Warszawa 2007.

Richard Sennett, Etyka dobrej roboty, Muza S.A., Warszawa 2010.

Richard Sennett, Kultura nowego kapitalizmu, Muza S.A., Warszawa 2010.

Richard Sennett, Szacunek w świecie nierówności, Muza S.A., Warszawa 2012.

Beverly J. Silver, Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.

Greg Smith, Dlaczego odszedłem z Goldman Sachs. Drugie oblicze Wall Street, Helion, Gliwice 2014.

Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011.

John Steinbeck, Grona gniewu, PIW, Warszawa 1956.

Piotr Sztompka, Zaufanie, Znak, Kraków 2007.

Władysław Szymański, Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.

Władysław Szymański, Świat i Polska wobec wyzwań, Difin, Warszawa 2015.

Alvin Toffler, Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.

Alvin Toffler, Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Wyd. III, Poznań 2007.

Alvin i Heidi Toffler, Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz, Przeziemiorowo 2007.

Lester C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.

Sam Walton i John Huey, Made in America, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.

Janis Warufakis, A słabsi muszą ulegać? Europa, polityka oszczędnościowa a zagrożenia dla globalnej stabilizacji, Krytyka Polityczna, Warszawa 2017.

Mirosław Wawrzyński, Samopomoc i samoorganizacja Polaków do XIX do XXI wieku, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2007.

Mirosław Wawrzyński, Bronisław Chajęcki nieznany bohater Warszawy i Pruszkowa, Książnica Pruszkowska, Pruszków 2009.

Mirosław Wawrzyński, Strategiczne kwestie publiczne dla Polski i Unii Europejskiej do 2060 r., [w:] Marcin Florian Gawrycki, Maria Krupecka (red. nauk.), Problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny – Katedra Nauk Społecznych, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej. Poznań 2012.

Mirosław Wawrzyński, Urbanizacja, komunikacja lotnicza, cyfryzacja człowieka – kluczowe megatrendy zmian XXI w., [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska nr 2/24/2012, s. 95-116.

M. Wawrzyński, Niestabilność demokracji w XXI-wiecznej globalizacji, [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska nr 2., Warszawa 2014.

Mirosław Wawrzyński, Przejście od kapitalizmu przemysłowego do superkapitalizmu poprzemysłowego. Krytyczne zmiany warunków i stosunków pracy pierwszej połowy XXI wieku, [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska nr 1 (31), Warszawa 2015.

Mirosław Wawrzyński, Neoliberalny ład ekonomiczny a gospodarka fuchy w Europie – wyzwania XXI wieku, [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska nr 4(40), Warszawa 2017.

Mirosław Wawrzyński, Życie publiczne i społeczne Pruszkowa do roku 1921. Dynamika rozwoju peryferyjnego, Książnica Pruszkowska, Pruszków 2017.

Max Weber, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, Wydawnictwo Test, Lublin 1994.

Jonathan Weiner, Dziób zięby, czyli jak dziś przebiega ewolucja, Książka i Wiedza, Warszawa 1994.

Wojciech Wiśniewski, Dlaczego upadł socjalizm, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa 2006.

Rafał Woś, Dziecięca choroba liberalizmu, Studio Emka, Warszawa 2014.

Rafał Woś, To nie jest kraj dla pracowników, WAB, Warszawa 2017.

Wu Xiaobo, Chiny 1978-2008. Narodziny potęgi. Jak zmieniło się spojrzenie na biznes, Adam Marszałek, Toruń 2010.

Zhao Qizheng, Shao Yudong, Cud szanghajskiego Pudongu. Studium przypadku dynamicznej chińskiej gospodarki, Adam Marszałek, Toruń 2010.

Zang Shengyou, Perłowa rzeka. Przebudzenie Wschodu, Adam Marszałek, Toruń 2010.

Efekty uczenia się:

1. Student będzie umiał rozpoznać i nazwać główne zjawiska społeczne, gospodarcze i polityczne jakie obecnie zachodzą.

2. Student rozumie ścisłe powiązania między społeczeństwem a gospodarką i między gospodarką a społeczeństwem.

3. Student potrafi wymienić główne procesy i wyłaniające się trendy w społeczeństwie i gospodarce.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w języku polskim. Własna praca pisemna napisana na zadany temat samodzielnie lub w zespole

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Zalewski
Prowadzący grup: Dariusz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Zalewski
Prowadzący grup: Dariusz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)