Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2WW013
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia nieruchomości
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Cele zajęć:

-Przedstawienie problematyki inwestowania w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości komercyjnych (biurowych, centrów handlowych, magazynowych, parków rozrywki, obiektów sportowych).

-Przedstawienie modeli wyboru lokalizacji i metod rachunku efektywności inwestycji w nieruchomości.

-Omówienie zasad zarządzania pojedynczą nieruchomości i portfelem nieruchomości komercyjnych.

-Poznanie zasad zarządzania najmem nieruchomości i facility management.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów. Zaliczenie w formie testu końcowego.

Pełny opis:

.Zarządzanie nieruchomościami - pojęcia podstawowe

-Prawa własności

-Właściciel a zarządca nieruchomości

-Rynki nieruchomości

-Instytucje na rynku nieruchomości

-Rodzaje nieruchomości

-Cykl życia nieruchomości

2. Nieruchomości biurowe

-Lokalizacja i rynek nieruchomości biurowych

-Zarządzanie najmem

-Zarządzanie finansowe

-Facility Management

3. Nieruchomości handlowe

-Typologia nieruchomości handlowych

-Modele wyboru sklepu przez konsumenta

-Zasady organizacji centrum handlowego

-Marketing centrów handlowych

-Category killers - Malls - Centra handlowo-rozrywkowe

4. Nieruchomości magazynowe

-Zasady lokalizacji nieruchomości magazynowych

-Koszty transportu i koszty utrzymania magazynu

-Organizacja magazynu i dostaw

5. Nieruchomości sportowe

-Obiekt sportowy jako nieruchomość

-Zarządzanie obiektem sportowym

-Facility Management dla obiektu sportowego

6. Nieruchomości mieszkalne

-Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne

-Rodzaje nieruchomości mieszkalnych

-Trendy w mieszkalnictwie

7. Transakcje na rynku nieruchomości

-Kupno vs. najem nieruchomości

-Dokumentacja i wyjaśnianie nieruchomości

-Ekonomiczna charakterystyka nieruchomości

-Motywy nabywcy i sprzedawcy

-Wycena, cena, błąd ceny

8. Finansowanie nieruchomości

-Rodzaje i źródła finansowania nieruchomości

-Instytucje finansujące nieruchomości

-Strumienie płatności w projekcie inwestycyjnym w nieruchomości

-Płynność projektu inwestycyjnego

-REIT, MBS

9. Biznes-plan nieruchomości

-Funkcje biznes-planu nieruchomości

-Struktura biznes-planu nieruchomości

-Techniki budżetowania w zarządzaniu nieruchomością

10. Facility Management

-Strategiczny FM

-Zarządzanie kosztami obiektu

-Outsourcing, benchmarking

-Informatyka w zarządzaniu nieruchomością

11. Zarządzanie portfelem nieruchomości

-Portfel nieruchomości - aspekty instytucjonalne

-Struktura portfela nieruchomości a ryzyko

Literatura:

"Facility Management", Śliwiński A., Śliwiński B., 2007

"Zarządzanie nieruchomościami", Śliwiński A. , 2000

"Podstawy zarządzania nieruchomością", Bryx M. (red.), 2000

Literatura uzupełniająca:

Property Futures: World Winning Cities, Jones Lang Lasalle,

Real Estate Economics, MIT Center for Real Estate, 2004

The Economics of Commercial Property Markets, Ball M., Lizieri C., MacGregor B., 1998

The Spatial Economy, Fujita M., Krugman P., Venables A., 2000

Urban Economics, Balchin P., Isaac D., Chen J., 2000

Warsaw City Profile, Jones Lang Lasalle, 2006/2007/2008

Efekty uczenia się:

Zajęcia umożliwią studentom opanowanie wiedzy na temat funkcjonowania rynków nieruchomości. Dodatkowo umożliwią poznanie specyficznych dla tego rynku zasad zarządzania majątkiem nieruchomości.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pisemnego testu końcowego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)