Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nierówności a rozwój

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2WW067
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nierówności a rozwój
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Tematem warsztatu jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, szans etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek

Pełny opis:

Celem warsztatu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami ekonomii rozwoju.

Tematyka warsztatu:

1. Podział dochodów w świecie

2. Nierówności majątkowe

3. Wzrost kapitał ludzkiego w świecie

4. Migracje międzynarodowe

5. Globalne oszczędności

6. Urbanizacja i wzrost

Literatura:

Piketty Thomas, 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Artykuły polecone przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- ma pogłębioną wiedzę na temat globalnych nierówności,

- umie empirycznie przeanalizować procesy koncentracji i podziału dochodów i majątku,

- formułuje pytania badawcze oraz oparte na wiedzy symulacje procesów ekonomicznych,

- ma umiejętność wykorzystania metod analitycznych do rozwiązywania zadań polityki rozwojowej,

- ma świadomość znaczenia społecznych aspektów rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie prezentacji na podstawie artykułów proponowanych przez prowadzącą (50% ostatecznej oceny), oraz krótkiego eseju na wybrany temat (50% ostatecznej oceny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Goraus-Tańska, Zofia Liberda
Prowadzący grup: Karolina Goraus-Tańska, Zofia Liberda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)