Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatkowo-zasiłkowe modele OECD i EUROMOD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2WW083
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podatkowo-zasiłkowe modele OECD i EUROMOD
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Podatkowo-zasiłkowe modele (mikrosymulacyjne) wykorzystywane są do oceny efektów zmian w przepisach podatkowych i świadczeniowych wpływających na dochód do dyspozycji gospodarstw domowych. Dzięki takim modelom możemy identyfikować gospodarstwa domowe będące beneficjentami lub płatnikami netto po wprowadzeniu zmian w przepisach podatkowo-świadczeniowych.

Modele pozwalają także porównywać własności redystrybucyjne rozwiązań podatkowo-świadczeniowych z różnych krajów. Dzięki temu można dowiedzieć się, które systemy podatkowo-świadczeniowe najbardziej lub najmniej opodatkowują dochody z pracy lub, które są najhojniejsze na przykład dla rodzin z dziećmi.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane będę dwa modele – The OECD Tax-Benefit model oraz EUROMOD (model Komisji Europejskiej). Model OECD korzysta wyłącznie z podejścia hipotetycznych gospodarstw domowych. To podejście polega na stworzenie zbioru gospodarstw domowych o zadanych charakterystykach, a następnie zbadaniu na nim efektów zmian podatkowo-świadczeniowych. Model EUROMOD pozwala badać rozwiązania podatkowo-świadczeniowe zarówno z wykorzystaniem tej metody, jak i danych reprezentatywnych z badania EU-SILC (Badanie dochodów i warunków życia gospodarstw domowych). Na części zajęć wykorzystywany będzie model EUROMOD.

1. Wprowadzenie. Cele i metody oceny polityk dochodowych; podejście ex-ante vs. ex-post; krytyka „reprezentatywnego konsumenta”, historia podejścia mikrosymulacyjnego w analizie podatkowo-świadczeniowej, budowa (architektura) modelu podatkowo-zasiłkowego, przykładowe analizy z wykorzystaniem modeli mikrosymulacyjnych.

2. OECD tax-benefit calculator oraz EUROMOD-JRC Interface. Przykładowe analizy z wykorzystaniem obydwu modeli.

3. EUROMOD – metoda hipotetycznych rodzin z wykorzystaniem modułu HHoT (tworzenie gospodarstw o zadanych cechach oraz symulacja ograniczeń budżetowych) [prezentacja wykorzystania EUROMOD]

4. EUROMOD – analiza danych reprezentatywnych. Koszty fiskalne i redystrybucyjne reform podatkowo-świadczeniowych [prezentacja z wykorzystania EUROMOD]

Literatura:

https://www.microsimulation.ac.uk/euromod/

https://euromod-web.jrc.ec.europa.eu/

https://euromod-web.jrc.ec.europa.eu/news-and-events/newsletters

Atkinson, Anthony B., F. Bourguignon, C. O'Donoghue, H. Sutherland, and F. Utili. \Microsimulation of Social Policy in the European Union : Case Study of a European Minimum Pension". Economica 69, no. 274 (2002) : 229-43.

Bourguignon, Francois, and Amedeo Spadaro. \Microsimulation as a Tool for Evaluating Redistribution

Policies". The Journal of Economic Inequality 4, no. 1 (April 2006) : 77-106.

Callan, Tim, and Holly Sutherland. \The Impact of Comparable Policies in European Countries :

Microsimulation Approaches". European Economic Review, 41, no. 3-5 (April 1997) : 627-33.

Levy, H., C. Lietz, and H. Sutherland (2007b). Swapping policies: Alternative tax-benefit strategies to support children in Austria, Spain and the UK. Journal of Social Policy 36,

625–647.

Levy, H., M. Matsaganis, and H. Sutherland (2013). Towards a European Union child basic income? Within and between country effects. International Journal of Microsimulation 6(1), 63–85.

Orcutt, Guy H. \A New Type of Socio-Economic System". The Review of Economics and Statistics 39, no. 2

(1957) : 116-23.

Orcutt, Guy H. Simulation of Economic Systems". The American Economic Review 50, no. 5 (1960) : 894-907.

Sutherland, Holly. \Constructing a Tax-Benefit Model : What Advice Can One Give ?" Review of Income and Wealth 37, no. 2 (June 1991) : 199-219.

Watts, Harold W. \Distinguished Fellow : An Appreciation of Guy Orcutt". The Journal of Economic Perspectives 5, no. 1 (1991) : 171-79.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

1. Student potrafi opisać zbiór danych na podstawie danych jednostkowych udostępnionych przez Eurostat.

2. Student potrafi opisać zmienne w zbiorze danych.

3. Student potrafi przeprowadzić statystyczną analizę opisową zmiennych w bazie danych.

4. Student potrafi zebrać i opracować literaturę na wybrany temat.

Symbole MNiSW: S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U09

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie konieczność konfrontowania teorii z danymi empirycznymi

2. Student rozumie ograniczenia wynikające z niedoskonałości zbiorów danych

3. Student umie pracować w zespole, potrafi zaplanować badanie empiryczne oraz wspólnie opracować report przedstawiający wyniki tych badań

Kody MNiSW: S2A_K01, S2A_K02, S2A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Esej na podstawie wybranej pracy wykorzystującej model OECD lub EUROMOD. Ewentualnie przeprowadzenie i opisanie symulacji z wykorzystaniem EUROMOD.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Morawski
Prowadzący grup: Leszek Morawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)