Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Climate Change “101” - Interdisciplinary introduction to the contemporary climate crisis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-F04-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Climate Change “101” - Interdisciplinary introduction to the contemporary climate crisis
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Psychologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This is an interdisciplinary, interactive online course using the online learning platform Moodle.

Basic scientific knowledge is an essential resource, which can be helpful to everyone while confronting climate change or environmental crises.

This course provides introductory-level knowledge about climate change, its mechanisms, and its consequences for nature and human society. The course consists of 4 blocks:

- a physical science block, which gives knowledge about the climate system, the history of the climate on earth, and its current changes

- an environmental science block, which gives knowledge about the relationship between the climate and the natural environment

- an economic and social sciences block, which shows climate change and destruction of the environment as a tragedy of commons and points to processes dependent on society and economy,

- Psychology block that shows the role of individuals, emotions, and cognition in response to the climate crisis.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student wie/zna):

Posiada podstawową wiedzę o fizycznych podstawach antropogenicznego globalnego ocieplenia, mechanizmach rządzących klimatem i jego zmianą, sprzężeniach zwrotnych w systemie klimatycznym i roli człowieka w tych procesach.

Posiada podstawową wiedzę o mechanizmach i sprzężeniach pomiędzy zmianą klimatu, a środowiskiem przyrodniczym, oraz o środowiskowym wymiarze współczesnego kryzysu.

Posiada podstawową wiedzę o społecznych i ekonomicznych uwarunkowaniach współczesnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego.

Posiada podstawową wiedzę o psychologicznych, poznawczych i emocjonalnych uwarunkowaniach postaw i działań wobec zmiany klimatu.

K_W07, K_W08, K_W09, K_W010

Umiejętności (student umie):

Rozróżniać na podstawowym poziomie wiedzę naukową i dezinformację. Krytycznie oceniać źródła wiedzy i aktywnie poszukiwać informacji. Wnioskować na podstawie zgromadzonych danych i analiz.

K_U05, K_U06, K_U07

Kompetencje społeczne (student potrafi):

Rozumieć emocje, postawy i działania ludzi związane ze zmianą klimatu, zarówno w skali mikro jak i skali makro, oraz analizować społeczne uwarunkowania kryzysu klimatycznego i ekologicznego. Poszukiwać możliwości działań jednostki i społeczeństwa wobec kryzysu klimatycznego.

K_K03, K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Budziszewska, Szymon Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formule asynchronicznej.

Dwa spotkania na początku i na końcu semestru odbywają się online, na żywo, w formie dyskusji, w podanych datach i godzinach.

Student przechodzi samodzielnie przez kurs złożony z krótkich tekstów do przeczytania i krótkich filmów do obejrzenia, a także bierze udział w quizach i prostych zadaniach. Całość kończy się testem wielokrotnego wyboru.

Ten kurs ma charakter wprowadzenia i nie wymaga posiadania wcześniejszej zaawansowanej wiedzy z przedmiotów ścisłych.

Celem zajęć jest dostarczenie bazowej wiedzy naukowej na temat dwóch ważnych kryzysów współczesności: kryzysu związanego ze zmianą klimatu i powiązanego kryzysu ekologicznego i bioróżnorodności.

Jednocześnie zajęcia problematyzują te obszary, wskazują na ważne obszary dyskusji toczonych wokół nich w ramach różnych dziedzin, od nauk ścisłych po nauki społeczne i humanistyczne, uczą aktywnego poszukiwania źródeł i krytycznego myślenia. Składają się z części obligatoryjnej dla uczestnika, która jest krótka i syntetyczna, ale pozwala uczącym się poprzez interaktywną formę i bogaty wybór dodatkowych źródeł rozszerzać swoją wiedzę w wybranych obszarach poza ten obszar podstawowy.

Zajęcia dostarczają podstawowej wiedzy na temat globalnego ocieplenia, jego mechanizmów i konsekwencji dla świata istot żywych, człowieka oraz społeczeństwa. Składają się one z 4 interdyscyplinarnych bloków: bloku fizycznego, który przekazuje wiedzę o systemie klimatycznym, regułach nim rządzących, historii klimatu na ziemi i zachodzących w nim obecnie zmianach; bloku przyrodniczego, który przekazuje wiedzę o zależnościach pomiędzy klimatem, a środowiskiem przyrodniczym; bloku ekonomiczno- społecznego, który pokazuje zmianę klimatu i niszczenie środowiska, jako tragedię dóbr wspólnych, oraz procesy zależne od społeczeństwa i ekonomii; bloku psychologicznego, który pokazuje rolę indywidualnych osób, a także emocji, poznania w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i wskazuje możliwości działania wobec kryzysu.

Autorami poszczególnych części materiałów wykorzystanych w trakcie kursu są reprezentanci różnych dziedzin wiedzy w tym fizyki, biologii, ekonomii i psychologii. Materiały mają charakter interaktywny, multimedialny, zawierają filmy, teksty źródłowe i odnośniki do źródeł wiedzy, zadania dla uczestników oraz quizy, etc.

Blok fizyczny: Co to jest system klimatyczny i czym klimat różni się od pogody, mechanizmy regulujące klimat, efekt cieplarniany, antropogeniczne globalne ocieplenie, gazy cieplarniane i ich rola w systemie klimatycznym, krótki i długi cykl węglowy. Historyczne zmiany klimatu. Współczesna zmiana klimatu, jej tempo i postęp. Sprzężenia zwrotne w systemie klimatycznym, prognozy i scenariusze na przyszłość, raporty IPCC, jako źródło wiedzy o zmianie klimatu. Analiza faktów i mitów na temat klimatu.

Literatura:

Budziszewska, M., Kardaś, A, Bohdanowicz, Z. (2021) Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323547303

(This resource will be made available for participants in English)

Moser, S. C. (2010). Communicating climate change: history, challenges, process and future directions. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 1(1), 31-53.

Ostrom, E. E., Dietz, T. E., Dolšak, N. E., Stern, P. C., Stonich, S. E., & Weber, E. U. (2002). The drama of the commons. National Academy Press.

Rockström, J., Steffen, W. L., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin, E., ... & Nykvist, B. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and society.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Budziszewska
Prowadzący grup: Magdalena Budziszewska, Szymon Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formule asynchronicznej.

Dwa spotkania na początku i na końcu semestru odbywają się online, na żywo, w formie dyskusji, w podanych datach i godzinach.

Student przechodzi samodzielnie przez kurs złożony z krótkich tekstów do przeczytania i krótkich filmów do obejrzenia, a także bierze udział w quizach i prostych zadaniach. Całość kończy się testem wielokrotnego wyboru.

Ten kurs ma charakter wprowadzenia i nie wymaga posiadania wcześniejszej zaawansowanej wiedzy z przedmiotów ścisłych.

Celem zajęć jest dostarczenie bazowej wiedzy naukowej na temat dwóch ważnych kryzysów współczesności: kryzysu związanego ze zmianą klimatu i powiązanego kryzysu ekologicznego i bioróżnorodności.

Jednocześnie zajęcia problematyzują te obszary, wskazują na ważne obszary dyskusji toczonych wokół nich w ramach różnych dziedzin, od nauk ścisłych po nauki społeczne i humanistyczne, uczą aktywnego poszukiwania źródeł i krytycznego myślenia. Składają się z części obligatoryjnej dla uczestnika, która jest krótka i syntetyczna, ale pozwala uczącym się poprzez interaktywną formę i bogaty wybór dodatkowych źródeł rozszerzać swoją wiedzę w wybranych obszarach poza ten obszar podstawowy.

Zajęcia dostarczają podstawowej wiedzy na temat globalnego ocieplenia, jego mechanizmów i konsekwencji dla świata istot żywych, człowieka oraz społeczeństwa. Składają się one z 4 interdyscyplinarnych bloków: bloku fizycznego, który przekazuje wiedzę o systemie klimatycznym, regułach nim rządzących, historii klimatu na ziemi i zachodzących w nim obecnie zmianach; bloku przyrodniczego, który przekazuje wiedzę o zależnościach pomiędzy klimatem, a środowiskiem przyrodniczym; bloku ekonomiczno- społecznego, który pokazuje zmianę klimatu i niszczenie środowiska, jako tragedię dóbr wspólnych, oraz procesy zależne od społeczeństwa i ekonomii; bloku psychologicznego, który pokazuje rolę indywidualnych osób, a także emocji, poznania w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i wskazuje możliwości działania wobec kryzysu.

Autorami poszczególnych części materiałów wykorzystanych w trakcie kursu są reprezentanci różnych dziedzin wiedzy w tym fizyki, biologii, ekonomii i psychologii. Materiały mają charakter interaktywny, multimedialny, zawierają filmy, teksty źródłowe i odnośniki do źródeł wiedzy, zadania dla uczestników oraz quizy, etc.

Blok fizyczny: Co to jest system klimatyczny i czym klimat różni się od pogody, mechanizmy regulujące klimat, efekt cieplarniany, antropogeniczne globalne ocieplenie, gazy cieplarniane i ich rola w systemie klimatycznym, krótki i długi cykl węglowy. Historyczne zmiany klimatu. Współczesna zmiana klimatu, jej tempo i postęp. Sprzężenia zwrotne w systemie klimatycznym, prognozy i scenariusze na przyszłość, raporty IPCC, jako źródło wiedzy o zmianie klimatu. Analiza faktów i mitów na temat klimatu.

Literatura:

Budziszewska, M., Kardaś, A, Bohdanowicz, Z. (2021) Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323547303

(This resource will be made available for participants in English)

Moser, S. C. (2010). Communicating climate change: history, challenges, process and future directions. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 1(1), 31-53.

Ostrom, E. E., Dietz, T. E., Dolšak, N. E., Stern, P. C., Stonich, S. E., & Weber, E. U. (2002). The drama of the commons. National Academy Press.

Rockström, J., Steffen, W. L., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin, E., ... & Nykvist, B. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and society.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)