Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psycholingwistyka eksperymentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KOG1-PL-PLGE
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psycholingwistyka eksperymentalna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty dla Kognitywistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest wprowadzeniu w problematykę psychologicznych badań nad językiem. Studenci poznają najważniejsze zagadnienia psycholingwistyczne, podejścia teoretyczne oraz główne metody badawcze. Kurs łączy elementy wykładu z prezentacjami, dyskusjami oraz indywidualną pracą studentów.

Efekty uczenia się:

nabyta wiedza

- zna podstawowe zagadnienia psycholingwistyczne oraz najważniejsze teorie [K_W01, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W16]

- zna i rozumie stosowane metody badawcze oraz najważniejsze eksperymenty i ich wyniki [K_W02, K_W03, K_W05, K_W06]

nabyte umiejętności

- potrafi krytycznie ocenić główne podejścia teoretyczne, a w szczególności umie:

- sformułować najważniejsze argumenty "za" i "przeciw" [K_U01]

- umiejscowić je w szerszym kontekście badań nad umysłem [K_U01]

- umie wyszukiwać i czytać ze zrozumieniem literaturę przedmiotu [K_U05, K_19]

- potrafi zaprojektować prosty eksperyment psycholingwistyczny [K_U02, K_U04, K_U07, K_U10, K_U11, K_U15, K_U17, K_U18,]

- umie przedstawić swoje myśli w mowi i na piśmie we właściwej formie [K_U02, K_U05, K_U06, K_K08, K_U19, K_U22]

nabyte kompetencje społeczne: wykład

- potrafi uważnie słuchać innych oraz śledzić ich tok myślenia [K_K01, K_K10]

- umie jasno, przekonująco i w zrozumiały dla innych sposób formułować swoje poglądy i argumenty [K_K07, K_K10]

- w sytuacji ekspozycji społecznej potrafi w prosty sposób komunikować trudne i abstrakcyjne zagadnienia oraz zadawać jasne pytania [K_K08, K_K09]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Haman, Albertyna Osińska
Prowadzący grup: Ewa Haman, Grzegorz Krajewski, Magdalena Łuniewska-Etenkowska, Karolina Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

Jednym z centralnych zagadnień nauki o poznaniu jest ludzki język: co wyróżnia go spośród systemów komunikacyjnych zwierząt, co umożliwiło naszemu gatunkowi wykształcenie tak zaawansowanego narzędzia i dlaczego istnieją różne wzajemnie niezrozumiałe języki, co to właściwie znaczy znać jakiś język i czy dokładnie to samo, co

umieć się nim posługiwać, co łączy język z myśleniem i innymi wyższymi procesami poznawczymi, a wreszcie jak działają psychologiczne mechanizmy pozwalające nam posługiwać się językiem (lub językami) na co dzień, rozumieć i konstruować wypowiedzi, oraz w jaki sposób jako małe dzieci rozwijamy w sobie zdolność posługiwania się tym skomplikowanym narzędziem (często przyswajając więcej niż jeden język). Wszystkie te pytania sprawiają, że język sytuuje się na styku zainteresowań wielu różnych dyscyplin szczegółowych: biologii, neurologii, antropologii, psychologii, czy językoznawstwa. W ramach niniejszego kursu studenci poznają próby odpowiedzi na powyższe pytania formułowane w ramach psychologii języka.

W ciągu semestru studenci zapoznają się z podstawowymi obszarami zainteresowania psycholingwistyki, jednak główny nacisk zostanie położony na własne poszukiwania wątków psycholingwistycznych interesujących dla studentów.

Zajęcia (2 godziny w tygodniu) będą łączyły prezentacje studenckie z dyskusjami

seminaryjnymi; istotną część zajmie też praca indywidualna studentów: lektura

zadanych tekstów źródłowych, samodzielne wyszukiwanie tekstów oraz praca

zaliczeniowa (referat przedstawiający wybrany problem badawczy i jego możliwe rozwiązanie). Szacowana liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na

osiągnięcie efektów uczenia się: 30h (w sali) + 45h pracy własnej.

Poruszane zagadnienia:

1. biologiczne podstawy języka;

2. rozpoznawanie słów;

3. rozumienie mowy;

4. znaczenie w psycholingwistyce;

5. przetwarzanie zdań;

6. konstruowanie wypowiedzi;

7. dyskurs i pragmatyka języka;

8. rozwój językowy;

9. język a myślenie;

11. dwu- i wielojęzyczność

12. czytanie i pisanie

13. zaburzenia językowe

14. porównania międzyjęzykowe

Literatura:

Fragmenty podręczników/zbiorów tekstów w języku polskim:

Berko-Gleason, J., & Bernstein-Ratner, N. (red.). (2005). Psycholingwistyka. GWP.

Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji (2. zmienione). Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kurcz, I. (red.). (2007). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. GWP.

Fragmenty podręczników w języku angielskim:

Menn, L., & Dronkers, N. F. (2016). Psycholinguistics: Introduction and Applications, Second Edition. Plural Publishing.

De Houwer, A. (2021). Bilingual Development in Childhood. Cambridge University Press.

McRae, K., Joanisse, M., & Spivey, M. (2012). The Cambridge Handbook of Psycholinguistics. Cambridge University Press.

Na poszczególne zajęcia studenci czytać będą również wybrane oryginalne artykuły badawcze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)