Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Protesty, demonstracje, strajki – psychologia działania zbiorowego (seminarium badawcze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO8-04
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Protesty, demonstracje, strajki – psychologia działania zbiorowego (seminarium badawcze)
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

I seria - V rok

II seria - IV-V rok

III seria i dalej - II-V


Zalecane jest zaliczenie niniejszych kursów:

- Statystyka I-III

- Wykład i ćwiczenia z metodologii

- Wykład i ćwiczenia z psychologii społecznej


Osoby, które nie ukończyły wszystkich tych kursów (głównie studenci II roku) wciąż mają szansę dostać się na zajęcia, muszą jednak liczyć się ze stosunkowo wysokim poziomem ich trudności.

Pełny opis:

W ostatnich latach jesteśmy w Polsce świadkami wzmożonej aktywności politycznej – Polacy, bez względu na swoje sympatie polityczne, chętniej włączają się w protesty, demonstracje i strajki. W obliczu tego zjawiska kluczowe wydaje się zrozumienie, co sprawia, że ludzie wychodzą na ulice. W trakcie niniejszych zajęć poszukamy odpowiedzi na to pytanie. Co ważne, nie będą to tylko poszukiwania teoretyczne – każdy/a uczestnik/czka zajęć weźmie udział w dwóch projektach badawczych dotyczących zbiorowego działania. Podczas gdy jedno badanie będzie miało charakter podłużny, schemat drugiego badania będzie eksperymentalny.

Zajęcia mają dwa równorzędne cele. Pierwszym z nich jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z teoriami i badaniami dotyczącymi zbiorowego działania w psychologii społecznej i dziedzinach pokrewnych. Drugim celem jest natomiast wykształcenie w uczestnikach i uczestniczkach umiejętności planowania i realizacji badań z zakresu psychologii działania zbiorowego oraz interpretacji ich wyników.

W trakcie zajęć przedstawione zostaną wiodące teorie z zakresu psychologii zbiorowego działania (m.in. model SIMCA, model dwuścieżkowy, model działania nienormatywnego), wykorzystywane schematy i techniki badawcze oraz najważniejsze badania dotyczące zaangażowania w protesty. Uczestnicy i uczestniczki zajęć nauczą się ważnych umiejętności praktycznych, takich jak planowanie badań eksperymentalnych w oparciu o analizę mocy, dobieranie narzędzi badawczych, analiza mediacji i moderacji czy prezentacja (pisemna i ustna) wyników badań. W zależności od rezultatów badań, efektem projektów mogą być publikacje w czasopismach naukowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student wie/zna):

• Zna klasyczne i najnowsze teorie dotyczące aktywizmu

• Zna techniki badawcze stosowane w badaniach nad zbiorowym działaniem

• Wie, jakie są postulaty ruchu na rzecz otwartej nauki

• Wie, na czym polegają i w jakich celach stosowane są techniki statystyczne takie jak analiza wariancji, analiza regresji liniowej, analiza regresji logistycznej, analiza moderacji, analiza mediacji

Umiejętności (student umie):

• potrafi krytycznie analizować teorie, koncepcje i badania z zakresu psychologii społecznej

• potrafi stosować zdobytą wiedzę do analizy rzeczywistości społecznej

• potrafi stosować analizę mediacji i moderacji

• potrafi zweryfikować wybraną teorię w oparciu o dostępne dane

• potrafi zaprojektować i przeprowadzić badanie eksperymentalne nt. zbiorowego działania

• potrafi analizować samodzielnie zebrane dane oraz interpretować otrzymane wyniki

Kompetencje społeczne (student potrafi):

• w krytyczny sposób podchodzi do teorii i koncepcji psychologii społecznej oraz badań i ich implikacji praktycznych

• jest otwarty na poszukiwanie i korzystanie z wiedzy pochodzącej spoza obszaru psychologii

• poszukuje niedostatków badań psychologicznych i proponuje sposoby radzenia sobie z nimi

• stosuje wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie kursu do analizy rzeczywistości społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektura główna:

Besta, T., Jaśko, K., Grzymała-Moszczyńska, J. I Górska, P. (2019). Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu. Sopot: Smak Słowa. *

Lektury uzupełniające:

Batorski, D., & Zdziarski, M. (2009). Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania. Problemy zarządzania, 7(4), 157-184.

Becker, J. C., & Tausch, N. (2015). A dynamic model of engagement in normative and non-normative collective action: Psychological antecedents, consequences, and barriers. European Review of Social Psychology, 26(1), 43-92.

Bedyńska, S., Niewiarowski, J. i Cypryańska, M. (2013). Wprowadzenie do analizy wariancji. W S. Bedyńska i M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji (s. 13-26). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Cichocka, A., Górska, P., Jost, J. T., Sutton, R. i Bilewicz, M. (2017). What inverted U can do for your country: A curvilinear relationship between confidence in the social system and political engagement. Journal of Personality and Social Psychology.

Klandermans, B.,Staggenborg, S. i Tarrow, S. (2002). Conclusion: Blending Methods and Building Theories in Social Movement Research. In B. Klandermans i S. Staggenborg (red.), Methods of social movement research,(s. 314-349). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Passy, F., & Monsch, G. A. (2014). Do social networks really matter in contentious politics? Social Movement Studies, 13(1), 22-47.

Saab, R., Tausch, N., Spears, R., & Cheung, W. Y. (2015). Acting in solidarity: Testing an extended dual pathway model of collective action by bystander group members. British Journal of Social Psychology, 54(3), 539-560.

Simon, B. i Klandermans, B. (2001). Toward a social psychological analsyis of politicized collective identity: Conceptualization, antecedents, and consequences. American Psychologist, 56, 319-331.

van Zomeren, M., Leach, C. W., & Spears, R. (2012). Protesters as “passionate economists” a dynamic dual pathway model of approach coping with collective disadvantage. Personality and Social Psychology Review, 16(2), 180-199.

van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: a quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. Psychological Bulletin, 134(4), 504-535.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)