Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczne aspekty seksuologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO8-09
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Społeczne aspekty seksuologii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej

Skrócony opis:

Seksuologia społeczna, w Polsce zapoczątkowana przez prof. K. Imielińskiego, zajmuje się tymi aspektami seksualności człowieka, które mają zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonowania w społeczeństwie, jak np. normy seksualne, stereotypy dotyczące seksualności czy edukacja seksualna. Seksuologia społeczna jest nauką interdyscyplinarną- oprócz zagadnień z zakresu psychologii obejmuje ona także zagadnienia z zakresu prawa, socjologii, antropologii kulturowej oraz medycyny. Zajęcia mają formę warsztatową, duży nacisk będzie zatem położony na ćwiczenia grupowe i indywidualne o charakterze wglądowym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student(ka) zna badania z zakresu seksuologii społecznej, dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach. Potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z tematyką poruszaną na zajęciach, jak np. norma partnerska czy stres mniejszościowy.

Umiejętności

Student(ka) potrafi krytycznie analizować artykuły naukowe dotyczące seksualności, dostrzegając mocne i słabe strony prezentowanych w nich badań. Potrafi krytycznie odnieść się do obiegowych opinii na temat seksualności, prezentowanych w mediach.

Kompetencje społeczne

Student(ka) potrafi bez osądzania i stygmatyzowania przyjrzec się perspektywie,z jakiej na intymne relacje patrzą osoby nieheteronormatywne i inne osoby, które w jakiś sposób odbiegają od większości (np osoby z niepełnosprawnościami). Student(ka) potrafi zaplanować oddziaływania mające na celu redukcję stereotypów i uprzedzeń dotyczących płci i seksualności, jak np. homofobia czy transfobia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Łyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Czym zajmuje się seksuologia społeczna?

Normy w seksuologii.

Fakty i mity o płci.

Stereotypy na temat płci i ich konsekwencje społeczne.

Funkcjonowanie osób transpłciowych i interpłciowych.

Stres mniejszościowy u osób transpłciowych i interpłciowych.

Przyczyny i korelaty transfobii.

Jak przeciwdziałać transfobii.

Podstawowe zagadnienia związane z orientacją seksualną.

Czym jest orientacja seksualna i jak ją mierzymy? Ile tak naprawdę istnieje orientacji seksualnych?

Funkcjonowanie osób homoseksualnych, biseksualnych, aseksualnych - podobieństwa i różnice.

Stres mniejszościowy u osób nieheteronormatywnych.

Przyczyny i korelaty homofobii, bifobii, afobii. Jak przeciwdziałać homofobii, bifobii, afobii.

Fakty i mity na temat edukacji seksualnej.

Funkcjonowanie rodzin patchworkowych.

Funkcjonowanie osób żyjących w pojedynkę. Stereotypy i uprzedzenia dotyczące osób żyjących w pojedynkę.

Funkcjonowanie osób praktykujących konsensualną niemonogamię.

Seksualność osób starszych. Seksualność osób z niepełnosprawnościami.

Nowe technologie a seksualność.

Literatura:

Depko, A., Wanat, E. (2012). Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie. Warszawa: Wydawnictwo Wielka Litera

Dragan, W., Iniewicz, G. (red.) (2020). Orientacja seksualna. Źródła i konteksty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Grabski, B., Mijas, M., Dora, M., Iniewicz, G. (2020). Dysforia i niezgodność płciowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Iniewicz, G., Mijas, M., Grabski, B. (red.) (2012). Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław : Wydawnictwo Continuo

Izdebski, Z. (2012). Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kościańska, A. (2014). Płeć, przyjemność i przemoc. Warszawa: Wydawnictwo UW

Kościańska, A. (2018). Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Kowalczyk, R., Tritt, R. J., Lew-Starowicz, Z. (red.) (2016). LGB Zdrowie psychiczne i seksualne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Lew-Starowicz, M., Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec, V. (2017). Seksuologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Nawrocka, Z. (2013). Gwałt. Głos kobiet wobec społecznego tabu. Warszawa: Książka i prasa

Wąż, K. (red.) (2019). Obyczajowość seksualna Polaków. Perspektywa interdyscyplinarna. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)