Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne mechanizmy zachowania I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB1Z-3
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologiczne mechanizmy zachowania I
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów pierwszego roku psychologii z podstawową wiedzą dotyczącą biologicznych mechanizmów leżących u podstaw związku mózg-zachowanie oraz dostarczenie ram pojęciowych do dalszego kształcenia na kierunku psychologia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po zakończeniu kursu student:

- zna budowę i działanie komórki nerwowej i glejowej

- zna mechanizm przewodzenia impulsu nerwowego w neuronie i w synapsie

- zna działanie podstawowych neurohormonów i neurotransmiterów

- zna budowę i działanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka

- zna relacje funkcjonalne zachodzące między aktywnością ośrodkowego układu nerwowego a czynnościami poznawczymi, ruchowymi i emocjonalnymi człowieka

- zna podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za odbiór bodźców zewnętrznych w receptorach

- zna neurofizjologiczne mechanizmy regulacji aktywności mięśni i organów wewnętrznych

- zna podstawowe metody pomiaru psychofizjologicznego oraz biologiczne mechanizmy leżące u podłoża mierzonych zmiennych

UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu kursu student:

- umie wskazać na schematach i rysunkach oraz nazwać struktury obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego

- umie rozróżnić na rysunkach elementy neuronu

- umie powiązać aktywność organów wewnętrznych z poszczególnymi gałęziami OUN

- umie powiązać zjawiska sensoryczne i ruchowe z poszczególnymi elementami OUN

- umie połączyć zjawiska sensoryczne z działaniem układu nerwowego i receptorów

- rozróżnia sygnały elektrofizjologiczne: EKG, EMG, GSR i EEG

- umie ocenić, jak zmiany poziomu podstawowych neurohormonów i neurotransmiterów wpłyną na zachowanie i funkcjonowanie psychiczne człowieka

- umie zaproponować techniki pomiaru i procedury eksperymentalne do badania procesów poznawczych i emocjonalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu kursu student:

- rozumie, że złożony charakter powiązań między badaniami psychologicznymi a innymi obszarami wiedzy sprawia, że dziedziny te stale się rozwijają, z czego wynika konieczność ciągłego uczenia się i uaktualniania posiadanej wiedzy

- jest świadom własnych ograniczeń jako psychologa i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów we właściwej dziedzinie nauki lub praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rynkiewicz, Marta Sobańska
Prowadzący grup: Aleksandra Bala, Zuzanna Laudańska, Ewa Malinowska, Agnieszka Olejnik, Daniel Pankowski, Andrzej Rynkiewicz, Jakub Skałbania, Marta Sobańska, Magdalena Szmytke, Aleksandra Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów pierwszego roku psychologii z podstawową wiedzą dotyczącą biologicznych mechanizmów leżących u podstaw związku mózg-zachowanie oraz dostarczenie ram pojęciowych do dalszego kształcenia na kierunku psychologia.

Na kursie omówiona zostanie budowa i funkcjonowanie układu nerwowego człowieka. Studenci zapoznają się z aktualnym stanem wiedzy na temat biologicznego podłoża różnych form doznań psychicznych oraz form zachowania. Przedstawione zostaną właściwości neuronów i komórek glejowych, podstawowe podziały anatomiczne układu nerwowego oraz podstawy jego funkcjonowania, a także neurobiologiczne mechanizmy percepcji, zachowań ruchowych, emocji, stresu, pamięci, uczenia się i mowy. Ponadto studenci zapoznają się ze współczesnymi metodami badania struktury i pracy ośrodkowego układu nerwowego.

Literatura:

Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Warszawa: VIZJAPRESS&IT.

Kalat, J. W. (2007). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Sadowski, B. (2012). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN.

Walsh, K., Darby D. (2014). Neuropsychologia kliniczna (Wydanie 5; rozdział 2). Sopot: GWP.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rynkiewicz, Marta Sobańska
Prowadzący grup: Andrzej Rynkiewicz, Marta Sobańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów pierwszego roku psychologii z podstawową wiedzą dotyczącą biologicznych mechanizmów leżących u podstaw związku mózg-zachowanie oraz dostarczenie ram pojęciowych do dalszego kształcenia na kierunku psychologia.

Na kursie omówiona zostanie budowa i funkcjonowanie układu nerwowego człowieka. Studenci zapoznają się z aktualnym stanem wiedzy na temat biologicznego podłoża różnych form doznań psychicznych oraz form zachowania. Przedstawione zostaną właściwości neuronów i komórek glejowych, podstawowe podziały anatomiczne układu nerwowego oraz podstawy jego funkcjonowania, a także neurobiologiczne mechanizmy percepcji, zachowań ruchowych, emocji, stresu, pamięci, uczenia się i mowy. Ponadto studenci zapoznają się ze współczesnymi metodami badania struktury i pracy ośrodkowego układu nerwowego.

Literatura:

Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Warszawa: VIZJAPRESS&IT.

Kalat, J. W. (2007). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Sadowski, B. (2012). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN.

Walsh, K., Darby D. (2014). Neuropsychologia kliniczna (Wydanie 5; rozdział 2). Sopot: GWP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)