Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ścieżki rozwoju zawodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB3L-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ścieżki rozwoju zawodowego
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Studenci będą poznawać różne formy wykonywania pracy (zatrudnienie etatowe w różnych instytucjach, własna działalność gospodarcza itp.) oraz różne obszary działalności psychologicznej. Będą także mieli możliwość przemyślenia własnych wyobrażeń dotyczących ich roli zawodowej oraz określenia drogi, jaka może doprowadzić do ich realizacji. W trakcie zajęć przygotowywać będą własny plan rozwoju zawodowego

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: − informacja o formule zajęć i sposobie zaliczania − przygotowanie do przeprowadzenia wywiadu z psychologiem-praktykiem − przedstawienie i omówienie konspektu wywiadu

2 i 3. Realia pracy zawodowej psychologa: − prezentacja wywiadów przeprowadzonych przez studentów − opis ścieżek rozwoju zawodowego psychologów − identyfikacja kompetencji spostrzeganych jako niezbędne do ich realizacji

4. Wyobrażenia dotyczące przyszłej pracy/roli zawodowej: − zachęcenie do refleksji i/lub sprecyzowania wyobrażeń o własnej pracy zawodowej w przyszłości − znalezienie punktu wyjścia do budowania planu rozwoju

5. Różne drogi rozwoju i poszerzania kwalifikacji: − zapoznanie z obszarami zastosowań psychologii − ogólne omówienie specyfiki kompetencji w różnych obszarach − poznanie regulacji prawnych związanych z wykonywaniem pracy w różnych specjalnościach − dyplom EuroPsy

6. Sieci i szkolenia zawodowe: − poszerzenie wiedzy na temat organizacji stowarzyszających psychologów oraz branżowych i ogólnodostępnych sieci społecznościowych − sposoby wykorzystywania sieci społecznościowych w kontekście kariery zawodowej, − zwiększenie umiejętności wykorzystywania informacji na temat organizacji i sieci w planowaniu własnej kariery zawodowej oraz realizacji planów zawodowych

7. Przedsiębiorczość: − poznanie różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, − ich wady i zalety dla różnych celów rozwoju zawodowego (produktów, usług), − podstawy wiedzy prawnej i administracyjnej związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej.

8. Poszukiwanie pracy: − doświadczenie krytycznej analizy ofert pracy i konfrontacji ich z własnymi możliwościami, − poszerzenie zakresu własnych możliwości, spostrzeganych jako ważnych dla zdobycia pracy etatowej.

9. Praca na UW – nie tylko nauka: − poznanie drogi naukowej rozwoju zawodowego (akty prawne, kolejne etapy, możliwe miejsca pracy), − możliwości rozwoju w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii i Inkubatora UW.

10 i 11. Usługa psychologiczna jako produkt: − schemat budowania usług/produktów (Design Thinking), − opisanie konkretnej usługi, wynikającej z planu rozwoju.

12. SWOT personalny: − zapoznanie ze schematem SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) i jego różnymi zastosowaniami, − przeprowadzenie analizy SWOT w odniesieniu do własnych planów zawodowych i osobistych możliwości.

13 i 14. Prezentacja i omówienie indywidualnych planów rozwoju zawodowego: − przygotowanie realnego planu własnego rozwoju zawodowego na najbliższe lata, − uzyskanie informacji zwrotnej od prowadzącego i współuczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student zna: − różne nurty aktywności zawodowej psychologów; − prawne podstawy ochrony własności intelektualnej; − podstawy prawne oraz zasady bezpieczeństwa pracy w zawodzie psychologa; − podstawy zarządzania i przedsiębiorczości; − możliwości wykorzystywania ogólnodostępnych oraz branżowych sieci społecznościowych w kontekście kariery zawodowej;

Umiejętności:

student potrafi: − zastosować wiedzę do planowania oraz realizowania działań wspierających funkcjonowanie zawodowe;

Postawy:

student stosuje: − nabytą wiedzę, zachowując postawę rozumiejącą i wrażliwą na dobro jednostki; − zasady etyczne ważne przy podejmowaniu działań psychoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, doradczych i szkoleniowych

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność w przygotowywaniu prac domowych i w trakcie zajęć (30% oceny)

2. Praca zaliczeniowa, opisująca indywidualny plan rozwoju zawodowego (70% oceny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Boruszak-Kiziukiewicz, Joanna Czarnota-Bojarska, Aleksandra Juszczyk-Kalina, Grażyna Katra, Dorota Kobylińska, Dominika Pruszczak, Rafał Stefański, Dawid Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)