Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy kliniczne i pomoc psychologiczna dla małego dziecka i jego rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP302-04 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Problemy kliniczne i pomoc psychologiczna dla małego dziecka i jego rodziny
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z sytuacją psychologiczną małych dzieci i ich rodzin z perspektywy rozwojowej i klinicznej. Zajęcia dotyczą problematyki rozwoju psychicznego dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, najczęściej występujących w tym okresie trudności rozwojowych i problemów klinicznych, jak również różnych form pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzinie.

Pełny opis:

Program zajęć składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawione zostaną podstawowe ramy teoretyczne, pozwalające na zrozumienie zarówno zmian rozwojowych jak i problemów klinicznych dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa w kontekście relacji z rodzicami. W części drugiej omówione zostaną najczęstsze problemy rozwojowe i kliniczne. Część trzecia poświęcona została zagadnieniom profilaktyki, wczesnej interwencji, poradnictwa i psychoterapii adresowanych do małych dzieci i ich rodzin, jak również roli współpracy interdyscyplinarnej. Zajęcia będą obejmowały analizę wielu przykładów klinicznych oraz różnego typu zadania praktyczne.

Szczegółowe zagadnienia:

• Rozwój psychiczny i jego zaburzenia w ujęciu transakcyjnym i kontekstualnym; czynniki ryzyka oraz mechanizmy chroniące

• Temperament w ujęciu rozwojowym Mary Rothbart; temperament a problemy kliniczne małych dzieci i funkcjonowanie rodziny

• Rozwój więzi emocjonalnej i jego zaburzenia

• Rozwój poczucia siebie w ujęciu Daniela Sterna - implikacje dla zrozumienia problemów klinicznych małych dzieci

• Rozwój intersubiektywności w ujęciu Colwyna Trevarthena; - implikacje dla zrozumienia problemów klinicznych małych dzieci

• Rozwój samoregulacji jako rama do zrozumienia problemów klinicznych małego dziecka i jego rodziny

• Specyfika diagnozy psychologicznej w odniesieniu do małego dziecka i jego rodziny; znaczenie klasyfikacji diagnostycznych na przykładzie DC:0-3R;

• Interakcje rodziców i dzieci - znaczenie diagnostyczne i terapeutyczne

• Typowe problemy kliniczne okresu wczesnego dzieciństwa: trudności ze snem, karmieniem, zaburzenia regulacji, zaburzenia lęku separacyjnego, zaburzenia adaptacyjne i inne

• Małe dziecko z grupy ryzyka zaburzeń rozwoju i jego rodzina na przykładzie wcześniactwa

• Małe dziecko z niepełnosprawnością i jego rodzina

• Małe dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i jego rodzina

• Wczesna interwencja psychologiczna dla dziecka i rodziny; znaczenie współpracy interdyscyplinarnej

• Poradnictwo i psychoterapia; zagadnienia etyczne

Efekty uczenia się:

Wiedza- student:

–- opisuje sytuację psychologiczną małego dziecka i jego rodziców w ujęciu rozwojowym i klinicznym

- charakteryzuje i analizuje typowe problemy kliniczne dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym z różnych perspektyw teoretycznych (np. podejście interpersonalne, podejście interakcyjno - poznawcze)

- wyjaśnia mechanizmy zaburzeń dziecka odwołując się do teorii psychopatologii

- rozpoznaje etyczne problemy związane z diagnozą i pomocą psychologiczną dla małych dzieci i ich rodzin

Umiejętności – student:

- przygotowuje plan obserwacji niemowlęcia, dziecka w wieku poniemowlęcym oraz w wieku przedszkolnym

- analizuje dane obserwacyjne zarejestrowane na wideo odwołując się do znanych mu teorii psychopatologii

- przygotowuje plan rozmowy z rodzicami

- przeprowadza analizę studium rodziny małego dziecka pod kątem planu pomocy psychologicznej (stawia hipotezy, planuje działania diagnostyczne i interwencyjne, planuje sposób oceny efektów działań)

Postawy- student:

- zachowuje krytycyzm do postawionych przez siebie hipotez interpretacyjnych

- jest uwrażliwiony na potencjalne wyzwania etyczne w pracy psychologa z małym dzieckiem i jego rodziną

-rozumie potrzebę współpracy interdyscyplinarnej i potrafi wymienić związane z nią korzyści dla rodziny objętej pomocą psychologiczną, ale też możliwe wyzwania etyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności. Ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, aktywność).

- praca w grupach - 10% oceny końcowej

- praca śródsemestralna - 20% oceny końcowej

- kolokwium - 70% oceny końcowej

Kryteria oceny końcowej:

51-60% dst

61-70% dst+

71-80% db

81-90% db+

91-99% bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Kmita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Kmita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.