Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-16
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna 2500-K305N9

Założenia (opisowo):

Tylko dla specjalizacji

Skrócony opis:

Zajęcia stażowe odbywają się w placówce oświatowej (szkoła) i umożliwiają studentom zapoznanie się zarówno z metodami diagnozy pedagogicznej, jak i pracy reedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności szkolne.

Efekty uczenia się:

Umiejętność przeprowadzenia diagnozy trudności w nauce dziecka będącego na początkowym etapie edukacji szkolnej (klasy 0 -3)

(umiejętność przeprowadzenia wywiadu z rodzicami, nauczycielem, obserwacja dziecka podczas zajęć lekcyjnych, dobranie technik diagnostycznych)

Zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć reedukacyjnych uwzględniających zdiagnozowane wcześniej problemy ucznia Umiejętność sformułowanie informacji zwrotnej dla rodziców i nauczycieli uwzględniającej diagnozę trudności dziecka oraz sugestii do dalszej pracy z dzieckiem

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)