Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-SPZ-OB1L-1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia porównawcza
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ćwiczenia:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodologią badań psychologii porównawczej. Ponadto studenci będą samodzielnie analizować wybrane zjawiska, a także przygotowywać i prowadzić własne projekty badawcze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Golańska, Katarzyna Jawna-Zboińska, Jerzy Osiński, Anna Reinholz, Magdalena Tilszer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Ćwiczenia:

• Wprowadzenie. Etyczne aspekty badań na zwierzętach. Antropomorfizm.

• Dobór metody badawczej do problemu badawczego

• Wybór obiektu badawczego.

• Planowanie badania (konceptualizacja problemu badawczego, pytania badawcze, hipotezy, dobór zmiennych, operacjonalizacja zmiennych, etc.).

• Wybór miejsca, czasu, metody rejestracji zachowania, etc.

• Odczytywanie i sporządzanie etogramu.

• Metody sporządzania raportu z badań.

• Analiza i interpretacja wyników publikacji naukowych.

• Prezentacje wyników prac studentów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)