Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-SPZ-OB1L-2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie podstaw dotyczących genetyki ogólnej oraz genetyki zachowania. W trakcie wykładu przedstawione będą w zarysie kwestie związane z materialnymi podstawami wpływu genetycznego, mechanizmów molekularnych stojących za ekspresją genetyczną oraz zróżnicowaniem zmienności genetycznej. Omówione będą również podstawy genetyki mendlowskiej a także wyjątki od niej. W części dotyczącej genetyki zachowania omówione zostaną założenia tego obszaru wiedzy oraz podstawowe schematy badawcze używane przy identyfikowaniu wpływu genetycznego na zachowanie u zwierząt (chów wsobny, badania selekcyjne).

Ćwiczenia z jednej strony służyć będą rozszerzeniu niektórych kwestii teoretycznych poruszanych na wykładzie, z drugiej zaś strony mają być okazją do przećwiczenia niektórych aspektów wiedzy z genetyki zwierząt w praktyce.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02

K_U02, K_U08

Wiedza: absolwent zna i rozumie

Ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o zwierzętach, w szczególności zoologii, fizjologii i psychologii zwierząt oraz zna ich powiązania z takimi dyscyplinami nauki jak etologia, ekologia, ochrona środowiska, genetyka i psychofizjologia

Rozumie podstawy empiryczne nauk przyrodniczych i społecznych oraz zna standardy metodologii badań naukowych w tych dziedzinach

Umiejętności: absolwent potrafi

Potrafi interpretować wyniki badań naukowych dotyczących psychologii zwierząt oraz relacji człowiek-zwierzę

Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w dyskusjach publicznych i debatach naukowych uwzględniając interdyscyplinarność dziedziny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reinholz
Prowadzący grup: Wojciech Dragan, Monika Folkierska-Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Efekty kształcenia: W zakresie wiedzy:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu genetyki ogólnej i genetyki zachowania.

Student ma wiedzę dotyczącą budowy kwasów nukleinowych oraz upakowania DNA.

Student wie na czym polega proces ekspresji genetycznej. Zna podstawowe mechanizmy jej regulacji (w tym epigenetyczne).

Student zna prawa Mendla i odstępstwa od nich (w tym mechanizmy sprzężenia i dziedziczenia związanego z płcią).

Student ma wiedzę na temat podstawowych mutacji genetycznych. Potrafi wskazać przykłady wad wrodzonych u zwierząt.

Student zna podstawy genetyki populacyjnej.

Student potrafi wskazać podstawowe metody używane do identyfikowania wpływu genetycznego na zachowanie u zwierząt.

W zakresie umiejętności:

Student umie przekładać sekwencję DNA na sekwencję RNA i aminokwasową posługując się kodem genetycznym.

Student potrafi podać rozkład fenotypowy potomstwa w krzyżówkach uwzględniających różne rodzaje dziedziczenia.

Student potrafi obliczyć frekwencję genotypów w populacji.

Student potrafi obliczyć spokrewnienie i inbred.

Student potrafi wskazać przydatność różnych metod używanych przy identyfikowaniu wpływu genetycznego na zachowanie

W zakresie kompetencji społecznych:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i wdraża w życie potrzebę uczenia się przez całe życie, doskonalenia osobistego i zawodowego.

Literatura:

Charon, K.M., Świtoński, M. (2006 lub nowsze). Genetyka zwierząt. Warszawa: Wydawcnictwo Naukowe PWN – rozdziały 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11.

Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – ss. 79-122.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)