Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-SPZ-OB1Z-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie kolejnych zajęć omawiane będą: historia psychologii i podstawowe paradygmaty dziedziny; pamięć, uwaga i uczenie się; procesy poznawcze, kategoryzowanie; emocje; motywacja; temperament i osobowość; inteligencja, style poznawcze; poznanie społeczne i atrybucje; grupy społeczne i wpływ społeczny. Uzyskana wiedza pozwala patrzeć na problemy relacji człowiek-zwierzę z perspektywy różnych dziedzin.

Pełny opis:

W trakcie kolejnych zajęć omawiane będą:

 Historia psychologii i podstawowe paradygmaty dziedziny

 Pamięć, uwaga i uczenie się

 Procesy poznawcze, kategoryzowanie

 Emocje

 Motywacja

 Temperament i osobowość

 Inteligencja, style poznawcze

 Poznanie społeczne i atrybucje

 Grupy społeczne i wpływ społeczny

Efekty uczenia się:

K_W09

K_U01, K_U04, K_U07, K_U08

Wiedza: absolwent zna i rozumie

Ma podstawową wiedzę w zakresie psychologii oraz orientację w terminologii nauk społecznych i rozumie ich relację do nauk przyrodniczych

Umiejętności: absolwent potrafi

Potrafi analizować dostępną literaturę przedmiotu w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych

Potrafi uczyć się samodzielnie i krytycznie podchodzić do swojej wiedzy

Potrafi patrzeć na problemy relacji człowiek-zwierzę z perspektywy różnych dziedzin

Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w dyskusjach publicznych i debatach naukowych uwzględniając interdyscyplinarność dziedziny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Czarnota-Bojarska, Aleksandra Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu psychologii i najważniejszymi obszarami badawczymi dziedziny.

Literatura:

Benjamin, L. T. (2008). Historia współczesnej psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – rozdział 1 (str. 15-34)

Myers, D.G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka. rozdział 9 (str. 333-377)

Mietzel, G. (2002). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP. rozdz. 4 (str. 144-184)

Myers, D.G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka. rozdział 6 (str. 229-258)

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, (str. 103-126)

Mietzel, G. (2002). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP. rozdz. 8 (str. 299-341)

Rynkiewicz, A. (2014). Smutek – analiza psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. (str. 14-20)

Mietzel, G. (2002). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP. rozdz. 7 (str. 258-299)

Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozdz. 10 (str. 221-238)

Myers, D.G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka. rozdział 14 (str. 511-548)

Zawadzki, B. (2002). Temperament – geny i środowisko. Gdańsk: GWP. rozdz. 2 (str. 51-64)

Myers, D.G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka. rozdział 11 (str. 409-443)

Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina, rozdz. 1. (str. 30-43)

Jarymowicz, M., Szuster, A. (2014). Rozmowy o rozwoju osobowym. Warszawa: Wydawnictwa UW. rozdz. 2 (str. 48-84)

Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, rozdz. 3 (str. 99-135)

Mietzel, G. (2002). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP. rozdz. 9 (str. 342-383)

Kwiatkowska, A. (1999). Tożsamość a społeczne kategoryzacje. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN, rozdz. 3.2 (s. 84-95)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)