Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz3SL
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. zimowy
Semianaria dla studiów I i II stopnia
Seminaria dyplomowe I i II stopnia dz, w, z
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

.

Skrócony opis:

Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie tematyki: Transformacje w gospodarce

Pełny opis:

Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta/kę podstawowych umiejętności w zakresie pracy badawczej i przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie tematyki: Transformacje w gospodarce

Tematyka zajęć:

1/ Wprowadzenie do metodologii pracy naukowej

- cele pracy licencjackiej

- wybór przedmiotu badania

- fakty i teorie

- teoretyczna i empiryczna (praktyczna) część pracy

- teza pracy i metody badawcze

- znaczenie myślenia krytycznego

- literatura przedmiotu i dane empiryczne

- zasady oceny pracy licencjackiej

- zasada samodzielności w pracy naukowej i problem plagiatu

2/ Wprowadzenie do problematyki stanowiącej przedmiot seminarium: Transformacje w gospodarce

W ostatnich latach, gospodarki Polski, Europy i świata doświadczają wielorakich zmian, przekształceń – transformacji. Są to m.in.:

- transformacja systemowa

- transformacja energetyczna,

- transformacja cyfrowa,

- zielona transformacja,

które są przejawem głębokich przemian współczesnego świata – gospodarki i społeczeństwa.

3/ określenie tematyki prac licencjackich

- studia literatury przedmiotu

- określenie tematu pracy – prace pisane w ramach seminarium odnoszą się do wybranych aspektów zachodzących zmian, transformacji gospodarki i przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach. Przykładowe obszary tematyczne prac licencjackich:

- znaczenie cyfrowej transformacji dla funkcjonowania przedsiębiorstw

- zmiany w modelach i metodach zarządzania

- sprawiedliwa i zielona transformacja

- kryzys klimatyczny a transformacja energetyczna

- praworządność i demokracja a funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw

- nowe technologie i cyfryzacja gospodarki

- polska gospodarka w Unii Europejskiej

4/ przygotowanie projektu pracy licencjackiej wg zadanej struktury

- przedmiot pracy

- cele pracy

- pytania badawcze

- tezy (hipotezy) pracy

- struktura pracy

5/ napisanie pracy licencjackiej

- student przedstawia promotorowi pracę wg określonego harmonogramu

Literatura:

Zgodnie z wytycznymi Wydziału Zarządzania dotyczącymi prac dyplomowych, bibliografia pracy licencjackiej powinna zawierać co najmniej 15 pozycji naukowych, w tym 2 obcojęzyczne.

Dobór literatury jest pochodną tematyki pracy i w dużym stopniu zależy od kreatywności studenta/ki

Niżej podane pozycje literatury (w głównej mierze o charakterze podręcznikowym) mogą być pomocne we wstępnych studiach problemów podejmowanych w ramach seminarium, mogą także ukierunkować dalsze studia literatury:

- Wysokińska Z. (2021) „A Review of the Impact of the Digital Transformation on the Global and European Economy”, Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, Vol 24, No 3.

- Młynarski T. (2019) Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej, Oficyna Wydawnicza KA AFM

- Aslund A., (2002), Building Capitalism. The Transformation of Former Soviet Bloc, Cambridge University Press, Cambridge.

- Balcerowicz L. (1997), Socjalizm, kapitalizm, transformacja, szkice z przełomu epoki, Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

- zna i rozumie terminologię i podstawowe problemy teoretyczne w zakresie nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, tj. ekonomii i finansów (K_W01)

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury, praktyki i cele działalności różnych organizacji, ich kluczowe funkcje i ich relacje z otoczeniem, a także rozumie problematykę zmian zachodzących w organizacjach i ich relacjach z otoczeniem (K_W02)

- zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki (K_W03)

- zna i rozumie wybrane wyzwania rozwojowe, w tym m.in. zmiany w modelach i metodach zarządzania, transformacje systemów gospodarczych, transformację energetyczną, zieloną transformację i inne. (K_W05)

W zakresie umiejętności:

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansów do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami organizacji, w tym przede wszystkim różnego rodzaju przemian i transformacji (K_U01)

- potrafi prawidłowo interpretować procesy, zjawiska i wyzwania społeczne, polityczne, ekonomiczne i środowiskowe oraz ich wpływ na decyzje w organizacjach, funkcjonowanie i transformacje organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł (K_U02)

- potrafi samodzielne i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania i zmian w organizacji, sektorze i całej gospodarce oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim (K_U03)

- potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

- posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

- jest gotów do krytycznego i racjonalnego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem i zmianami organizacji, sektora i całej gospodarki (K_K01)

- gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

- gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studenta/ki w ramach seminarium jest dwuetapowa: oceniany jest projekt pracy licencjackiej oraz gotowa praca licencjacka

Projekt pracy licencjackiej - oceniana jest zawartość merytoryczna projektu, w szczególności przedstawienie tematyki badania i jego celów, sformułowanie tez i określenie metod badania, struktura pracy i dobór literatury

Praca licencjacka - oceniana jest na podstawie recenzji pracy licencjackie, w której ocenie podlegają zarówno strona merytoryczna, jak i formalna pracy, poprawność sformułowania celów (tez) pracy, przegląd literatury przedmiotu i argumenty empiryczne (praktyczne), a także poprawność doboru literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Grzegorz Botwina, Agnieszka Brzozowska, Tomasz Eisenbardt, Magdalena Gąsowska, Barbara Godlewska-Bujok, Józef Haczyński, Zbigniew Hockuba, Maria Jagielska, Agnieszka Kacprzak, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Karolina Łudzińska, Joanna Mazur, Bartłomiej Michałowicz, Andrzej Nałęcz, Agata Niewiadomska, Tomasz Ochinowski, Tomasz Ogrodnik, Małgorzata Oleś-Filiks, Jacek Pasieczny, Anna Pawłowska, Robert Pietrusiński, Agnieszka Postuła, Tomasz Rosiak, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Aleksandra Spik, Ilona Szwedziak, Michał Ścibor-Rylski, Mariusz Trojanowski, Andrzej Wiatrak, Agnieszka Wilczak, Radosław Winiarski, Agnieszka Wiśniewska, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)