Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMw2BM
Kod Erasmus / ISCED: 04.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSM wieczorowe sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną omówione kluczowe aspekty prowadzenia badań marketingowych: od zdefiniowania problemu po finalną prezentację wyników.

Pełny opis:

1. Badania marketingowe – istota, procedura

2. Przegląd rodzajów badań wraz z przykładami pochodzącymi z praktyki badawczej

a. Badania jakościowe

b. Badania ilościowe

c. Badania oparte o dane wtórne

d. Badania syndykatowe

e. Badania eksperymentalne

f. Nowe kierunki w badaniach marketingowych – badania neuro, eyetracking, grywalizacja

3. Przegląd obszarów, które się bada: marka, komunikacja, innowacje, U&A (usage and attitude), CX (customer experience), UX (user experience)

4. Określenie zasad współpracy z agencją badawczą: nauka pisania poprawnego briefu oraz oferty badawczej odpowiadającej na brief

5. Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem badań marketingowych: analiza archetypu marki, tworzenie konceptów pozycjonowania, projektowanie kwestionariusza badań ilościowych, scenariusza do FGI

6. Analiza zebranych danych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lutostański, M.J., Łebkowska, A. i Protasiuk, M. (red.) (2021). Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?. Warszawa: PWN.

Lutostański, M.J., Galica, M. i Protasiuk, M. (red.) (2018). Data driven decisions. Jak odnaleźć się w natłoku danych? Warszawa: PWN.

Maison, D. i Noga-Bogomilski, A. (red.) (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Gorączka, A. i Protasiuk, M. (2020). Gamification. Jak wygrać zaangażowanie respondenta? Warszawa: PWN.

Jemielniak, D. (2012). Badania Jakościowe (tom 1 i 2). Wydawnictwo Naukowe Warszawa: PWN.

Stasiuk, K. i Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN.

Wójcik, P. (2017). Psychografia Konsumentów. Lublin: Słowa i Myśli.

Zaltman, G. (2008). Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku. Poznań: Rebis.

Zaltman, G. i Zaltman, L. (2010). Metafora w Marketingu. Jak przeniknąć umysły klientów dzięki metaforom głębokim. Poznań: Rebis.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe modele teoretyczne w zakresie badań marketingowych (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące prowadzenia badań marketingowych (K_W02).

• Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na interpretację wyników badań marketingowych (K_W05)

• Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form badań marketingowych (K_W06)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu badań marketingowych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji na rynku (K¬_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na interpretację wyników badań marketingowych (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty z przeprowadzonych badań marketingowych oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową w ramach badań marketingowych (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji w zakresie badań marketingowych (K_U06)

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z prowadzeniem badań marketingowych (K_K01)

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie prowadzenia badań marketingowych (K_K02)

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych związanych z prowadzeniem badań marketingowych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie oparte na umiejętnościach praktycznych i pracy zespołowej:

Praca grupowa (zespoły 2-4 osobowe):

 Przygotowanie analizy danych wtórnych (np. analiza archetypu marki lub komunikacji marketingowej w danej kategorii): max. 30 punktów

 Przeprowadzenie prostego badania marketingowego, analiza danych i przygotowanie prezentacji: max. 70 punktów

Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Po przekroczeniu tego limitu pojawią się dodatkowe, indywidualne zadania do wykonania (opracowanie jakiegoś tematu, napisanie streszczenia artykułu lub książki itp.).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)