Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz1PZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs prezentuje podstawy teorii organizacji i zarządzania, przekazując wiedzę na temat najważniejszych podejść teoretycznych i modeli analitycznych, wspierających zarządzanie organizacjami oraz kształcąc najważniejsze umiejętności menedżerskie.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zarządzania

2. Naukowe zarządzanie

3. Biurokracja i teoria organizacji

4. Zarządzanie ludźmi

5. Podejmowanie decyzji

6. Społeczna odpowiedzialność biznesu

7. Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe

8. Planowanie

9. Organizacja jako system. Analiza otoczenia

10. Zarządzanie strategiczne

11. Marketing

12. Zarządzanie operacjami

13. Przedsiębiorczość, innowacje i modele biznesu

14. Teorie, paradygmaty, mody i trendy w zarządzaniu

15. Praca nad studium przypadku – przygotowanie do egzaminu

Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zarządzania

2. Naukowe zarządzanie

3. Struktury organizacyjne (1)

4. Struktury organizacyjne (2)

5. Podejmowanie decyzji

6. Przywództwo

7. Motywacja

8. Kultura organizacji

9. Planowanie i kontrola

10. Analiza otoczenia (1)

11. Analiza otoczenia (2)

12. Zarządzanie strategiczne

13. Marketing

14. Zarządzanie operacjami

15. Praca nad studium przypadku – przygotowanie do egzaminu

Literatura:

Podręcznik podstawowy: Klincewicz, Krzysztof (red.) (2016) Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Literatura obowiązkowa: materiały do zajęć, w tym prezentacje, artykuły, rozdziały podręczników oraz studia przypadku udostępniane poszczególnym grupom ćwiczeniowym na platformie Kampus

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu, osoba studiująca potrafi:

• K_U01, K_K01 - Identyfikować i diagnozować problemy organizacyjne korzystając ze studium przypadku

• K_U05 - Dyskutować w grupie, prezentować argumentację wspierającą własne propozycje oraz wyciągać wnioski z prowadzonych analiz

• K_W01 - Określić funkcje zarządzania i role menedżerskie

• K_W01 - Omówić najważniejsze koncepcje z obszaru naukowego zarządzania, teorii organizacji, szkoły human relations oraz zarządzania strategicznego

• K_U01 - Dokonać interpretacji schematu struktury organizacyjnej

• K_U01 - Przeprowadzić diagnozę stylu przywódczego i zaproponować działania motywujące określoną grupę pracowników

• K_W05, K_U02 - Przygotować analizę otoczenia organizacji w oparciu o techniki PEST, model 5 sił Portera i analizę interesariuszy oraz przeprowadzić analizę SWOT

• K_U03 - Zdefiniować cele zgodnie z kryteriami SMART

• K_W06 - Zidentyfikować strategie bazowe realizowane przez wybrane firmy

• K_W02 - Scharakteryzować mieszankę marketingową i proces STP dla wybranego produktu i/lub firmy

• K_U03 - Zastosować macierze Ansoffa i BCG do podejmowania decyzji produktowych w firmie

• K_W02 - Przedstawić wybraną działalność gospodarczą w oparciu o model łańcucha wartości Portera

• K_W01 - Przedstawić popularne techniki zarządzania

• K_W05, K_K03 - Wyjaśnić znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju we współczesnej działalności gospodarczej

• K_U05 - Pracować w zespole nad analizą kompleksowych studiów przypadku, odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje biznesowe

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa opiera się na wyniku prac cząstkowych realizowanych w ramach ćwiczeń (50%) i testu egzaminacyjnego (50%). Poszczególne prace cząstkowe będą realizowane jako prace indywidualne lub zespołowe. Każda praca powinna być oddana w ściśle określonym terminie i formie, ustalonym na zajęciach (nie ma możliwości późniejszego oddania pracy ani usprawiedliwienia jej nieoddania – oznacza to utratę punktów zaliczeniowych). Osoby, które nie uzyskają co najmniej 50% punktów zaliczeniowych, otrzymują ocenę ndst (2) w pierwszym terminie.

Egzamin opiera się na pytaniach dotyczących materiału zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów wynikających ze studiów przypadku, które zostaną udostępnione na początku stycznia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Bogdanienko, Krzysztof Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)