Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz3MSG Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z koncepcjami wymiany międzynarodowej w ujęciu retrospektywnym - ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych teorii handlu międzynarodowego. Prezentacja prowadzona jest z jednej strony na tle zmieniających się warunków i poglądów do-tyczących roli wymiany międzynarodowej w tworzeniu bogactwa narodów. Z drugiej zaś strony uwzględnia ona także zmieniające się mody i koncepcje rozwoju gospodarczego, poczynając od bardzo liberalnych a na interwencjonizmie kończąc. Prezentowane są instrumenty i zasady polityki handlowej tak w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym - przy wykorzystaniu aktywnej roli WTO. Omawiane są główne megatrendy zachodzące we współczesnym świecie, tj. globalizacja, integracja regionalna, konwergencja systemów finansowych oraz wzrastająca rola korporacji międzynarodowych. Wykład ma również charakter wprowadzający do specjalności zarządzanie międzynarodowe na studiach uzupełniających.

W ramach Ćwiczeń studenci zaznajamiani są z praktycznym wykorzystaniem wiedzy zdobytej trakcie wykładów, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych


Tryb prowadzenia:

w sali

Literatura:

Bernaś B.,/red/, 2002, Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, Difin, Warszawa,

Buckley A., 2000, Multinational Finance, FT Prentice Hall, London

Charbonszczewska E., Oręziak L., 2000, Miedzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa

Dusza M., 1992, Banki na rynku kapitałowym, BMiB, Warszawa

Dusza M., 1999, Rynek kapitałowy w Polsce: narodziny, pierwsze dziesięciolecie, perspektywy, BMiB, Warszawa

Eiteman D.K., Stonehill A.I., Moffett M. H., 2001, Multinational Business Finance, 9th ed., Addison Wesley- Longman, Boston

Karczmarek T.T., 2001, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK, Gdańsk

Kowalik P., Pietrzak A.,2005, Finanse międzynarodowe – zbiór zadań, PWN, Warszawa

Kozioł W., 2004, (red) Handel zagraniczny. Operacje, rozliczenia, regulacje, Wyd. Naukowe WZ UW, Warszawa, s.279 - 288,

Krugman P.R., Obstfeld M., 2003, International Economics, 6th ed., Addison Wesley, Boston

Krugman, P., Obsfeld, M., 2007, Ekonomia międzynarodowa, t. I i II, PWN, Warszawa

Małecki W, Sławiński A., Piaseczki R., Żuławska U., 2001, Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa,

Michałek J.J, 2002, Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa

Nowak A.Z., 2002, Integracja europejska. Szansa dla Polski?, PWE, Warszawa;

Nowak A.Z. (red) Skrypt do wykładu z MSG. – w przygotowaniu

Oręziak L., 2003, Euro. Nowy pieniądz, PWN, Warszawa

Rugman A.M., Hodgetts R.M., 2003, International Business, FT Prentice Hall, London

Rymarczyk J., /red/, 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa,

Rynarzewski T., 2005, Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa

Shapiro A.C., 1999, Foundation of Multinational Financial Management, John Wiley & Sons, New York

Świerkocki J., 2004, Zarys Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, PWE, Warszawa;

Zabielski K., 2001, Finanse międzynarodowe, PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu powinien posiąść umiejętności analizy koniunktury gospodarczej z punktu widzenia jej wpływu na podmioty gospodarcze, oceny wpływu polityki handlowej na realizowaną strategię ekspansji międzynarodowej, rozumieć znaczenie i mechanizmy międzynarodowych rynków finansowych.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Egzamin pisemny

ĆWICZENIA

3-4 kolokwia pisemne i inne elementy określone przez prowadzących ćwiczenia

Praktyki zawodowe:

nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.