Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

IP strategy for business

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSdz3IPSBen
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: IP strategy for business
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Konwersatoria English dla DSM i DSZFR dzienne
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie omówienie praw własności intelektualnej (IP), które pełnią kluczową rolę w innowacyjnych przedsiębiorstwach (patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe). Studenci dowiedzą się, jak budować portfolio i zarządzać prawami własności intelektualnej oraz związanym z tym ryzykiem.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie omówienie praw własności intelektualnej (IP), które pełnią kluczową rolę w innowacyjnych przedsiębiorstwach (patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe). Studenci dowiedzą się, jak budować portfolio i zarządzać prawami własności intelektualnej oraz związanym z tym ryzykiem w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób własność intelektualna wpływa na cykl życia produktu. W trakcie zajęć studenci poznają znaczenie znaków towarowych jako podstawowego narzędzia wykorzystywanego do budowania marki i rozpoznawalności produktu lub usługi. Przedstawiona zostanie również rola wynalazków w innowacyjnych przedsięwzięciach. Dodatkowo analizowane są tajemnice handlowe i know-how. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie strategicznego zarządzania własnością intelektualną, w tym strategii ochrony i generowania przychodów oraz wiedzę na temat podstawowych rodzajów umów dotyczących własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem umów licencyjnych i przeniesienia praw.

Literatura:

 WIPO (2021) Enterprising Ideas: A Guide to Intellectual Property for Startups, https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545&plang=EN

 European Commission (2021) Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, Building stronger intellectual property strategy capabilities – Supporting SMEs to succeed with open innovation, Publications Office of the European Union, https://data.europa.eu/doi/10.2826/527592

 ITC (2005) Exchanging Value - Negotiating Technology Licensing Agreements: A Training Manual, https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=291&plang=EN

 Grzegorczyk T. (2020) Managing intellectual property: Strategies for patent holders, The Journal of High Technology Management Research Vol 31(1), https://doi.org/10.1016/j.hitech.2020.100374

 Veugelers, R., Schneider, C. (2018) Which IP strategies do young highly innovative firms choose?. Small Business Economics vol. 50(1), pp. 113–129, https://doi.org/10.1007/s11187-017-9898-y

Efekty uczenia się:

K_U04 (Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.)

K_W04 (Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki)

K_U02 (Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.)

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składać będzie się:

- obecność na zajęciach (40%);

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dziewanowska, Magdalena Knapp
Prowadzący grup: Magdalena Knapp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)