Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSEM1AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 1 roku MSEMen realizowane na Wydziale Zarządzania UW sem letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Misja w administracji publicznej

2. Aparat pojęciowy z zakresu administracji publicznej

3. Zasady funkcjonowania administracji publicznej

4. Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej

5. Struktury administracji publicznej ( rządowej i samorządowej)

6. Formy i metody działania administracji publicznej:

a. procedury administracyjne wewnętrzne w administracji publicznej;

b. administracja wobec obywatela ( procedury zewnętrzne w administracji publicznej

c. E-administracja

7. Współczesna kontrola w administracji publicznej(wewnętrzna i zewnętrzna)

8. Rola sądownictwa w funkcjonowaniu administracji publicznej

9. Prawo do dobrej administracji

10. Administracja publiczna responsywna ( współdziałanie obywateli z administracją publiczną

Literatura:

Podstawowa pozycja:

D. Sześciło (red.), Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

James L. Perry, Robert K. Christensen (eds.), Handbook of Public Administration, 3rd Edition, Wiley 2015

Podstawy prawa administracyjnego, A. Jaroszyński, M. Możdżeń-Marcinkowski (red.), Warszawa 2014

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2020

Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2020

Materiały (artykuły, opracowania) udostępniane przez prowadzącego na platformie e-learningowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin (test – pytania zamknięte) – 90-100%; premia za ocenę z ćwiczeń 0-10% (0% za oceny do 3,5 włącznie, 3-10% za oceny 4, 4,5 oraz 5)

Ćwiczenia: Obecność i przygotowanie do zajęć (test zamknięty na rozpoczęcie każdych zajęć) – 20%; kolokwia (testy zamknięte, maksymalnie 3 w semestrze) – 40%; zadania rozwiązywane w grupach podczas każdych zajęć (studia przypadku; kazusy) – 40%

Zdalny egzamin pisemny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)