Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSEM1PZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 1 roku MSEMen realizowane na Wydziale Zarządzania UW sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Zarządzanie – podstawowe pojęcia i definicje:

• Definicje zarządzania;

• Pojęcie i istota zarządzania;

• Istota zarządzania na poziomie organizacji;

• Istota zarządzania na poziomie procesu;

• Istota zarządzania na poziomie stanowiska;

• Zarządzanie – nauka, praktyka, czy sztuka?

2. Charakterystyka organizacji:

• Pojęcie i definiowanie organizacji;

• Systemowe ujęcie organizacji,

• Rodzaje organizacji:

• Interesariusze i środowisko organizacji.

3. Szkoły i kierunki zarządzania:

• Klasyczna szkoła zarządzania;

• Szkoła behawioralna;

• Szkoła ilościowa (matematyczna);

• Podejście systemowe;

• Podejście sytuacyjne;

• Podejście integrujące.

4. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji:

• Decyzje i proces decyzyjny;

• Problem i rozwiązywanie problemów;

• Uwarunkowania procesu decyzyjnego;

• Teoria decyzji, modele i techniki jej podejmowania.

5. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji:

• Cele organizacji i zarządzanie poprzez cele;

• Istota i cele planowania;

• Etapy planowania;

• Metody i techniki planowania;

• Rodzaje planów i ich przydatność;

• Bariery planowania.

6. Zarządzanie strategiczne:

• Istota zarządzania strategicznego;

• Strategia – istota, cechy i funkcje;

• Etaty przygotowania i wdrażania strategii;

• Analiza strategiczna i jej metody;

• Zasady zarządzania strategicznego;

• Rodzaje strategii.

7. Organizowanie w zarządzaniu :

• istota i etapy organizowania,

• formalizacja organizacji,

• struktury organizacyjne i ich typy,

• uwarunkowania wyboru struktur organizacyjnych.

8. Zarządzanie zmianą:

• Cykl życia organizacji i jej zmian;

• Rodzaje zmian organizacji;

• Przygotowanie zmian w organizacji;

• Modele procesu zmian;

• Innowacyjność i przedsiębiorczość w organizacji;

• Zachowanie wobec zmian.

• Modele i rodzaje władzy oraz autorytetu;

• Istota i źródła przywództwa;

• Style zachowania się menedżera w pracy;

• Style kierowania i przewodzenia;

• Siatka kierownicza;

• Zakres i uwarunkowania delegowania władzy.

• Istota motywacji i motywowania;

• Modele motywacji:

• Teorie motywacji:

• Wynagrodzenie i niematerialne formy motywacji;

• Zasady motywowania pracowników.

11. Zarządzanie zasobami ludzkimi:

• Istota zarządzania zasobami ludzkimi;

• Planowanie zatrudnienia;

• Rekrutacja pracowników;

• Ocena pracy;

• Rozwój zasobów ludzkich;

• Zarządzanie przez konflikt w organizacji;

12. Kultura i etyka w organizacji:

• Pojęcie kultury organizacyjnej;

• Model kultury organizacyjnej wg E. Scheina;

• Funkcje kultury organizacyjnej;

• Typologie kultur;

• Uwarunkowania kultury organizacyjnej;

• Zarządzanie przez kulturę;

• Etyka w zarządzaniu.

13.Społeczna odpowiedzialność organizacji:

• Zakres i rodzaje odpowiedzialności organizacji;

• Istota społecznej odpowiedzialności organizacji w ujęciu historycznym;

• Wybrane modele społecznej odpowiedzialności organizacji;

• Wybrane programy CRS;

• Instrumenty wprowadzania CRS przez organizację.

14. Kontrola i controlling:

• Istota kontroli w organizacji;

• Podstawowe rodzaje kontroli;

• Zarządzanie procesami kontroli;

• Funkcje i dysfunkcje kontroli;

• Controlling w zarządzaniu – jego istota, rodzaje i zastosowanie;

15.Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe:

• Istota i uwarunkowania umiędzynarodowienia;

• Rodzaje i formy umiędzynarodowienia działalności organizacji;

• Podstawowe teorie umiędzynarodowienia organizacji;

• Zarządzanie organizacją międzynarodową.

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie do zarządzania:

• Omówienie programu, sposobu prowadzenia zajęć i zasad zaliczania;

• Istota zarządzania i jego definiowanie;

• Podstawowe pojęcia w zarządzaniu;

• Koncepcje zarządzania;

• Charakterystyka metody analizy przypadku (case study).

2. Struktury organizacyjne:

• Istota organizacji i jej cele;

• Struktury organizacyjne i ich typy;

• Zalety i wady różnych struktur organizacyjnych;

• Role organizacyjne i więź organizacyjna;

• Istota i etapy organizowania;

• Projektowanie struktury organizacyjnej;

• Uwarunkowania wyboru struktur organizacyjnych;

• Rozpiętość kierowania i podział władzy w organizacji.

3. Otoczenie organizacji i jego analiza:

• Otoczenie organizacji i jego rodzaje;

• Stosunki między organizacją i otoczeniem;

• Istota i zakres analizy otoczenia organizacji;

• Metody analizy makrootoczenia;

• Metody analizy mikrootoczenia;

• Przydatność metod analizy otoczenia.

4. Podejmowanie decyzji w organizacji:

• Decyzje i proces decyzyjny;

• Problem i rozwiązywanie problemów;

• Uwarunkowania procesu decyzyjnego;

• Teoria decyzji, modele i techniki jej podejmowania.

5. Planowanie i zarządzanie strategiczne w organizacji:

• Istota i cele planowania;

• Etapy przygotowania planów;

• Istota i rodzaje strategii organizacji;

• Model strategii;

• Główne teorie strategii;

• Formułowanie strategii organizacji;

• Wdrażanie strategii organizacji;

• Bariery planowania oraz przygotowania i wdrażania strategii.

• Wybrane metody analizy bieżącej i strategicznej organizacji.

6. Zachowania organizacyjne:

• Menedżer i jego rola w kierowaniu organizacją;

• Podejścia do kierowania i przywództwa w organizacji;

• Podejścia do motywowania pracowników w organizacji;

• Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji.

7. Kultura organizacyjna:

• Pojęcie kultury organizacyjnej;

• Typologie kultur;

• Uwarunkowania kultury organizacyjnej;

• Badanie kultury organizacyjnej;

• Tworzenie kultury organizacyjnej;

• Zarządzanie przez kulturę;

• Kultura organizacyjna a efektywność.

8. Zarządzanie operacjami:

• Proces wytwórczy i jego struktura;

• Istota działalności operacyjnej i jej roli w strategii organizacji;

• Zarządzanie operacjami w cyklu procesu.

• Model łańcucha wartości Portera;

• Zarządzanie produkcją i przetwórstwem;

• Zarządzanie zakupami;

• Zarządzanie zapasami:

• Rola logistyki i usług posprzedażowych w tworzeniu wartości dodanej;

9. Marketing:

• Pojęcie marketingu;

• Miejsce marketingu w działalności organizacji;

• Kompozycja marketingowa i model STP;

• Cykl życia produktu i innowacje produktowe;

• Strategie marketingowe.

10. Podsumowanie i zaliczenie zajęć:

• Podsumowanie zajęć;

• Powtórzenie omawianych zagadnień;

• Przygotowanie do egzaminu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Organizacja i zarządzanie w zarysie – praca zbiorowa pod redakcją J. Bogdanienki, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

2. Zarządzanie, organizacje i organizowanie – praca zbiorowa pod redakcją K. Klincewicza, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

3. Zarządzanie. Teoria i praktyka – praca zbiorowa pod redakcją A. K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

4. Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność – praca zbiorowa pod redakcją J. Bogdanienki i W. Piotrowskiego, PWE, Warszawa 2013.

5. Koźmiński A., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D.: Zasady zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzony zdalnie na platformie Kampus, przy czym ocena końcowa opiera się na teście egzaminacyjnym jednokrotnego wyboru. Sposób wyliczania oceny z testu egzaminacyjnego:

 0 – 55% ocena 2.0

 56 – 65% ocena 3.0

 66 – 75% ocena 3.5

 76 – 85% ocena 4.0

 86 – 95 ocena 4.5

 96 – 100% ocena 5.0

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.

Osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie, mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Ćwiczenia: Zaliczenie na podstawie uzyskanych punktów: za prace grupowe i indywidualne (max. 150 punktów) oraz aktywność (max. 28 punktów),

Poszczególne prace cząstkowe będą realizowane jako prace indywidualne lub zespołowe. Na każdych zajęciach będzie przeprowadzone przynajmniej jedno zadanie punktowane, a po każdych zajęciach zadawane będą prace domowe mające formę lektur uzupełniających lub studiów przypadków. Część zadań będzie wykonywana podczas zajęć, a część w domu. Każda praca powinna być oddana w ściśle określonym terminie i formie, ustalonym na zajęciach (nie ma możliwości późniejszego oddania pracy ani usprawiedliwienia jej nieoddania – oznacza to utratę punktów zaliczeniowych).

Sposób wyliczenia oceny z ćwiczeń jest podobny, jak wyliczenia oceny z testu egzaminacyjnego, tzn. osoby, które nie uzyskają co najmniej 56% punktów zaliczeniowych, otrzymują ocenę ndst (2) w pierwszym terminie itd.

Dozwolone są 3 nieobecności na zajęciach w semestrze, a każda kolejna musi zostać zaliczona na dyżurze.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do podchodzenia do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wiatrak
Prowadzący grup: Michał Mijal, Andrzej Wiatrak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wiatrak
Prowadzący grup: Magdalena Klimczuk-Kochańska, Michał Mijal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)