Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSEM1ZO
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 1 roku MSEMen realizowane na Wydziale Zarządzania UW sem letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Kształtowanie własnej efektywności i kariery zawodowej w organizacji

 Zarządzanie sobą w czasie. Koncepcja perspektyw czasowych Ph. Zimbardo

 Podnoszenie skuteczności pracy intelektualnej

 Atuty i słabości, szanse i ograniczenia w budowaniu kariery zawodowej

 Modele kariery zawodowej a indywidualny rozwój menedżera

2. Psychiczne podstawy zachowania człowieka w organizacji

 Osobowość i temperament a uczestnictwo w organizacji

 Kształtowanie własnego wizerunku w relacjach społecznych

 Zachowanie w sytuacjach trudnych i stres organizacyjny

 Inteligencja emocjonalna w pracy

3. Poczucie sprawstwa

 Umiejscowienie poczucia kontroli

 Zapobieganie wyuczonej bezradności

 Koncepcja wyuczonego optymizmu M. Seligmana

4. Komunikacja interpersonalna w organizacji

 Informacja zwrotna w relacjach interpersonalnych. Modele komunikacji

 Werbalne i niewerbalne aspekty porozumiewania się

 Bariery komunikacyjne i ich przełamywanie

5. Motywacyjne uwarunkowania zachowania się w organizacji

 Skuteczność koncepcji motywacji w praktyce zarządzania

 Modyfikacja zachowania – zmiana nawyków

 Warunki i programy uczestniczenia w organizacji

 Warunki motywacji autonomicznej

6. Uczestnictwo w organizacji

 Kontrakt społeczny i psychologiczny

 Zaangażowanie organizacyjne

7. Zachowanie w grupie i budowanie zespołu

 Atrybuty grupy: wartości, normy, role, struktury

 Budowanie zwartości grupy. Efekt synergii

 Zagrożenia efektywności grupy

 Leadership

8. Konflikt organizacyjny

 Organizacja jako gra społeczna. Interesy i atuty aktorów

 Etiologia i dynamika konfliktu

 Strategie negocjacyjne w konflikcie

9. Kultura organizacyjna i wpływ społeczny

 Modele i metody diagnozowania kultury organizacyjnej

 Kultura organizacyjna a narodowa

 Metody obrony przed manipulacją

10. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów

 Indywidualny i grupowy wymiar kreatywności

 Heurystyki w rozwiązywaniu problemów menedżerskich

 Rozwój postawy i kompetencji twórczych

 Pokonywanie barier myślenia twórczego

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Robbins P.S., Judge T.A. 2012. Zachowania w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Literatura uzupełniająca:

• Brooks I. 2018. Organisational behavior. Individuals, Groups and Organisation, UK: Pearson

• Kuc B., Moczydłowska J. 2009. Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki. Warszawa: Difin

• Kożusznik B. 2014. Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

• Makin P., Cooper C., Cox Ch. 2000. Organizacje a kontrakt psychologiczny, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Quiz, pytania prawda/fałsz, jednokrotnego wyboru; 60% pytań o podstawową wiedzę, 40% pytań problemowych, kompetencyjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)