Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSEM2PR
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 2 roku MSEMen realizowane na Wydziale Zarządzania UW sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie, zakres i nadrzędne zasady rachunkowości.

2. Funkcje, przedmiot i podmioty rachunkowości, cykl operacyjny.

3. Bilans – zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia.

4. Przychody i koszty, ustalanie wyniku finansowego (rachunek zysków i strat).

5. Rachunek przepływów pieniężnych.

6. Zdarzenia gospodarcze bilansowe i ich ewidencja, konta księgowe. Bilans zamknięcia.

7. Zdarzenia gospodarcze wynikowe i ich ewidencja, księgowe ustalanie wyniku finansowego.

8. Księgi rachunkowe i ich prowadzenie, dokumenty księgowe. Sprawozdanie finansowe i jego struktura.

Ćwiczenia

1. Układ bilansu. Prawne podstawy klasyfikacji bilansowej, kryteria porządkowania danych w bilansie: płynność i wymagalność.

2. Sporządzenie bilansu dla jednostek gospodarczych prowadzących różne typy działalności. Zasada równowagi bilansowej.

3. Podstawowe kategorie przychodów i kosztów w powiązaniu z rodzajami działalności jednostki.

4. Ocena efektów bieżącej działalności jednostki – ujęcie memoriałowe: rachunek zysków i strat, segmentowy charakter rachunku.

5. Ustalenie wyniku finansowego. Koszty rozliczane w czasie,

6. Ustalenie wyniku finansowego. Zmiana stanu produktów.

7. Ocena efektów bieżącej działalności jednostki – ujęcie kasowe: rachunek przepływów pieniężnych.

8. Pojęcie zdarzenia gospodarczego. Klasyfikacja zdarzeń bilansowych i wynikowych.

9. Konto księgowe – narzędzie ewidencji zdarzeń gospodarczych. Zasady zapisu. Rodzaje kont księgowych podział kont.

10. Konta bilansowe, zasady ewidencji zdarzeń bilansowych. Bilans zamknięcia. Zestawienie sald i obrotów.

11. Konta wynikowe, zasady ewidencji zdarzeń wynikowych. Księgowe ustalenie wyniku finansowego dla działalności handlowej.

12. Księgowe ustalenie wyniku finansowego dla działalności produkcyjnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

E.Kalwasińska, D.Maciejowska, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa wg polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2016 (dostęp: sde.wz.uw.edu.pl)

Literatura uzupełniająca:

J. Turyna. Rachunkowość finansowa , wyd. czwarte , Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014.

D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości – pojęcia i zadania, Wydawnictwa Naukowe WZ UW, Warszawa 2016 (dostęp: sde.wz.uw.edu.pl)

Ustawa o rachunkowości – tekst ujednolicony

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (pytania zamknięte) – 100%,

Egzamin ten będzie przeprowadzony w trybie zdalnym,

Ćwiczenia – końcowe kolokwium w formie quizu w trybie zdalnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Turyna
Prowadzący grup: Danuta Maciejowska, Jan Turyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)