Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSEM3FP
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 3 roku MSEMen realizowane na Wydziale Zarządzania UW sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotów realizowanych w pierwszym roku nauczania: Mikroekonomia, Podstawy rachunkowości, System finansowy gospodarki

Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o zjawiskach i procesach gospodarczych w przedsiębiorstwie z punktu widzenia przepływów pieniężnych. Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje w szczególności: źródła i treść informacji finansowej, na podstawie której podejmowane są decyzje finansowe, otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa i jego implikacje dla tych decyzji finansowych, metody oceny sytuacji finansowej. Przedmiot adresowany jest do studentów rozpoczynających studia o profilu ekonomiczno-menedżerskim.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie uniwersalnych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, których przestrzeganie sprzyja osiąganiu korzystnych wyników finansowych. Treścią wykładu są następujące zagadnienia:

-cel prowadzenia działalności gospodarczej w teorii i praktyce; struktura sektora przedsiębiorstw, otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa i jego implikacje dla przepływów pieniężnych;

- zakres informacji finansowej w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa, rzeczowa i finansowa strona działalności gospodarczej, sposoby ujmowania zjawisk w raportach finansowych i ich interpretacja, postulowane zasady finansowania aktywów, kategorie wyniku działalności gospodarczej, zysk ewidencyjny a przepływy pieniężne,

- struktura kapitału, systematyka źródeł kapitału, źródła wewnętrzne i zewnętrzne, podział zysku, instrumenty finansowania krótkoterminowego, instrumenty finansowania długoterminowego,

-finansowanie i rola majątku obrotowego w przedsiębiorstwie, kapitał obrotowy netto, optymalizowanie poziomu zapasów, cykl operacyjny i gotówkowy, strategie zarządzania majątkiem obrotowym, polityka finansowa przedsiębiorstwa wobec dostawców i odbiorców,

-systematyka kosztów, efekt skali prowadzonej działalności, analiza kosztu jednostkowego i krańcowego, klasyczna formuła progu opłacalności i sposoby jej wykorzystania, margines bezpieczeństwa, koszt zużycia majątku trwałego, systemy amortyzacji

- rynkowa stopa procentowa jako cena pieniądza, kategorie stóp procentowych, pojęcie stopy zwrotu z kapitału, wartość bieżąca i wartość przyszła jednostki kapitału; zasady szacowania wartości bieżącej i przyszłej strumieni pieniężnych,

- kierunki alokacji kapitału, decyzje inwestycyjne - pojęcie wartości bieżącej inwestycji i metody jej szacowania, dochód a ryzyko, istota kosztu alternatywnego, koncepcja wymaganej stopy zwrotu w teorii i praktyce,

- diagnoza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - źródła informacji wykorzystywane w analizie finansowej, kategorie wskaźników analitycznych, newralgiczne obszary analizy finansowej (płynność a rentowność, wypłacalność krótko- i długookresowa), dylematy standardów oceny, syntetyczne miary kondycji finansowej i modele wczesnego ostrzegania, systemy ratingowe,

- polityka fiskalna a finanse przedsiębiorstwa, podatek jako podstawowe narzędzie polityki fiskalnej, wpływ podatków bezpośrednich i pośrednich na finanse przedsiębiorstwa, systematyka reakcji i strategie podatkowe przedsiębiorstw, tarcza podatkowa i jej wykorzystanie.

Literatura:

W. Szczęsny, Finanse; Zarys wykładu, Wyd. 2. zaktualizowane, Difin, Warszawa 2010

Praca zbiorowa, (W. Szczęsny- red.), Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem, Wyd. 2., CH. Beck, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca podana w bibliografii do wyżej wymienionych pozycji

E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, t. I, II, PWE, Warszawa - dowolne wydanie

Ćwiczenia

Literatura podstawowa:

1) W. Szczęsny, Finanse; Zarys wykładu, Wyd. 2. zaktualizowane, Difin, Warszawa 2010

2) Praca zbiorowa, (W. Szczęsny- red.), Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem, Wyd. 2., CH. Beck, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1) Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstwa, tom I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

2) Sigel J. G., Shim J. K., Hartman W., The McGraw-Hill Pocket Guide to Business Finance, przekład polski: Przewodnik po finansach, PWN, dowolne wydanie.

Efekty uczenia się:

Student nabywa podstawową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w szczególności: rozumienia i analizowania zapisów w raportach finansowych, zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, wyboru źródeł finansowania, rozumienia ryzyka rynkowego, stosowania metod analitycznych w ocenie sytuacji finansowej i rozpoznania symptomów zagrożenia

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym w formie przykładów do rozwiązania oraz pytań otwartych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)