Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy system finansowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz2MSF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy system finansowy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSZFiR dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie Słuchaczy z historią kształtem, kierunkami ewolucji i kierunkami rozwoju międzynarodowego systemu finansowego. Omawiany będzie kształt instytucjonalny (w tym regulacyjny). oraz instrumenty wykorzystywane na rynkach międzynarodowych. Szczególny nacisk położony zostanie na punkty krytyczne mogące prowadzić do jego destabilizacji (niewypłacalność krajów, procesy inflacyjne/deflacyjne, terroryzm i wojny hybrydowe, wojny) oraz patologie w ramach systemu (korupcja, przestępstwa finansowe). Odrębną częścią wykładu jest wskazanie Studentom źródeł informacji, istniejących w ramach systemu, które mogą być pomocne w prawidłowej analizie sytuacji rynkowej..

Pełny opis:

Wstęp

Historia powstania systemu finansowego i jego elementy:

(a) Instytucje finansowe

(b) rynki finansowe

(c) instrumenty finansowe

(d) usługi finansowe

I. Architektura współczesnego międzynarodowego systemu finansowego

1.1 Instytucje finansowe

1.1.1 Kategorie instytucji finansowych

1.1.2 Instytucje międzynarodowe i ich rola

1.1.3 Instytucje regionalne

1.2 Instrumenty finansowe

1.2.1 instrumenty podstawowe

1.2.2 instrumenty pochodne

II. Trendy rozwojowe systemu i instrumentów finansowych

2.1 Pieniądz i jego otoczenie instytucjonalne

2.1.1 Pieniądz kruszcowy

2.1.2 Pieniądz papierowy

2.1.3 Pieniądz elektroniczny

2.1.4 Kryptowaluty

2.1.5 Waluty – transakcje terminowe i instrumenty pochodne

2.1.6 Rola złota w międzynarodowym systemie finansowym

2.1.7 Inflacja/deflacja – efekty dla systemu

2.2 Wstęp do bankowości międzynarodowej

2.2.1 Rozwój systemu bankowego na świecie – przyczyny i skutki

2.2.2 Panorama współczesnego systemu bankowego i tendencje rozwojowe

2.2.3 Istota i operacje bankowości międzynarodowej

2.3 Rynki finansowe i ich instrumenty

2.3.1 Rynek kapitałowy: elementy instytucjonalne systemu

2.3.2 Rynki inwestycji alternatywnych

2.4 Usługi finansowe

2.4.1 Usługi bankowe

2.4.2 Usługi maklerskie

2.4.3 Usługi konsultacyjne i ratingi

2.5. Geografia współczesnych rynków finansowych

2.5.1 Główne rynki walutowe

2.5.2 Główne rynki giełdowe – giełdy papierów wartościowych i towarowe

2.5.3 Międzynarodowe instytucje finansowe

2.5.4 Inne międzynarodowe rynki finansowe

III. Innowacje systemowe a kryzysy finansowe

3.1 Elementy powodujące kryzysy finansowe

3.2 Generacje kryzysów

3.3 Studia przypadków

3.4 Sposoby rozwiązywania problemów

3.5 Metodologia ocen ryzyka kraju przez agencje ratingowe

IV. Patologie systemu finansowego

4.1. Korupcja a system finansowy

4.2. Przestępstwa na rynkach finansowych

4.2.1 Manipulacja rynkiem

4.2.2. Piramidy finansowe

V Instytucje systemu finansowego jako źródło informacji finansowej

5.1 Banki centralne (FED, EBC, NBP, Bank of England)

5.2 Banki korporacyjne i inwestycyjne

5.3 Rynki giełdowe

5.4 Ratingi i agencje ratingowe

5.5 Wywiadownie gospodarcze

VI. Główne trendy rozwojowe na międzynarodowych rynkach finansowych

6.1 Zrównoważone finanse – instytucje, instrumenty i rynki

6.2 Zielone finanse – rynki finansowe w transformacji energetycznej

Literatura:

I. Literatura podstawowa

Mishkin F.S, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN 2002

System finansowy w Polsce, praca zbiorowa, PWE, różne daty wydania,

II. Literatura pomocnicza

Historia międzynarodowego systemu finansowego:

Niall Ferguson, Potęga pieniądza, Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie, 2008, książka w formie serialu popularnonaukowego z udziałem Autora dostępna na You Tube pod tytułem ,,The Ascent of Money”.

Wizyta w Centrum Pieniądza NBP, informacje na stronach NBP

VOD serial popularnonaukowy ,,Czas pieniądza”, TVP Historia/NBP

Architektura… & Pieniądz…& Instrumenty

Górka Jakub, Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu 2009

Górski Marian, Rynkowy system finansowy, PWN 2018,

Raport o rozwoju systemu finansowego, NBP, strony internetowe, czerwiec 2021

Sopoćko Andrzej, Rynkowe instrumenty finansowe, PWN 2021,

System finansowy w Polsce, praca zbiorowa, PWE, różne daty wydania,

Piramidy… & Przestępstwa

Materiały Komisji Nadzoru Finansowego, internet

Kryzysy finansowe …

Dusza M., Pouczające krachy giełdowe, w: Problemy Zarządzania, vol 1,(2)2003 otwarta licencja, strony internetowe, WZ UW

Dusza M., Chaos finansowy, w: Problemy Zarządzania, vol 15 (2) 2017, WZ UW

Kryzysy walutowe, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003

Pietrzak E., 1992, Międzynarodowe operacje walutowe, BMiB, Warszawa

Rugman A.M., Hodgetts R.M., 2003, International Business, FT Prentice Hall, London

Shapiro A.C., 1999, Foundation of Multinational Financial Management, John Wiley & Sons, New York

Tarczyński W., Mojsiejewicz M., 2001, Zarządzanie ryzykiem, PWE Warszawa

Buckley A., 2000, Multinational Finance, FT Prentice Hall, London

Charbonszczewska E., Oręziak L., 2000, Miedzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa

Eiteman D.K., Stonehill A.I., Moffett M. H., 2001, Multinational Business Finance, 9th ed., Addison Wesley- Longman, Boston

Kozioł W., Zalewska M., 2017, Sustainable finance sector in Poland, w: Dantas A.T., Kozioł W., Siuda-Ambroziak R., (red), Brazil- Poland. Focus on Environment, Wyd. Naukowe WZ UW- UERJ Ed., Warsaw-Rio de Janeiro

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

K_W01 - Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), w szczególności dla obszaru międzynarodowych transakcji i rynków finansowych

K_W03 - Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych, a także zasady funkcjonowania międzynarodowego systemu finansowego

K_W05 - Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne, zasady funkcjonowania międzynarodowego systemu finansowego oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Student potrafi:

K_U01 - Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, w tym na rynku międzynarodowym, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody

K_U02 - Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne ( w tym na rynkach międzynarodowych) oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

Student jest gotów:

K_K01 - Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych, w tym na rynkach międzynarodowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykładowca oczekuje, w miejsce tradycyjnego sposobu sprawdzania wiedzy Studenta, aktywnego podejścia do przedmiotu na przestrzeni całego semestru oraz umiejętności krytycznego spojrzenia na funkcjonowanie międzynarodowego systemu finansowego. Na ogólną ocenę będą składać się następujące elementy:

1. praca semestralna,

2. efekty udziału w ćwiczeniach obowiązkowych – tematy zasygnalizowane na wykładach, przesłane na adresy mailowe Studentów,

3. aktywność na Sali i na dedykowanych forach w mediach społecznościowych – tematy projektów podawane w trakcie wykładów i sygnalizowane w korespondencji,

4. wizyta w Centrum Pieniądza NBP (opcjonalnie)

Możliwe są obie formy zaliczenia przedmiotu: stacjonarnie lub online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tchorek
Prowadzący grup: Tadeusz Winkler-Drews
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tchorek
Prowadzący grup: Mirosław Dusza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)