Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy system finansowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz2MSF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy system finansowy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSZFiR dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wstęp. Historia powstania systemu finansowego

(uzupełnienie: TVP VOD seria programów ,,Czas pieniądza”, o ile będzie możliwe wizyta w Centrum Pieniądza NBP)

I. Architektura i funkcjonowanie współczesnego międzynarodowego systemu finansowego

1.1 Instytucje finansowe- kształt i wielkość współczesnych systemów i rynków finansowych

1.1.1 Międzynarodowe instytucje finansowe i związane z systemem – Grupa Banku Światowego (MFW, IBRD, IFC), BIS, regionalne banki rozwoju

1.1.2 Główne globalne ośrodki finansowe (giełdy papierów wartościowych i towarowe, aukcje)

1.1.3 Rynek walutowy

1.1.4 Inwestorzy globalni - ich aktywa i znaczenie w gospodarce globalnej

- banki globalne

- firmy ubezpieczeniowe

- fundusze inwestycyjne

- fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe

- private equity i venture capital funds

- Souvereign Wealth funds

1.2 Instrumenty finansowe i ich wykorzystanie

1.2.1 Instrumenty podstawowe

1.2.2 Instrumenty pochodne

1.3 Ryzyka rynków finansowych

1.3.1 Ryzyko makroekonomiczne

1.3.2 Ryzyko polityczne

1.3.3 Ryzyko technologiczne

1.3.4 Ryzyko informacyjne

1.3.5 Ryzyka finansowe

Ćwiczenie: Zabezpieczenie producenta i konsumenta z wykorzystaniem kontraktów futures

II. Trendy rozwojowe systemu i instrumentów finansowych

2.1 Pieniądz

2.1.1 Pieniądz kruszcowy

2.1.2 Pieniądz papierowy

2.1.3 Pieniądz elektroniczny

2.1.4 Euro – jego miejsce i przyszłość w gospodarce globalnej

2.1.4 Kryptowaluty

2.1.5 Waluty – transakcje terminowe i instrumenty pochodne

2.1.6 Rola złota w międzynarodowym systemie finansowym

2.1.7 Inflacja/deflacja – efekty dla systemu

2.2 Bankowość

2.2.1 Główne punkty rozwoju systemu bankowego na świecie – przyczyny i skutki

2.2.2 Panorama współczesnego systemu bankowego i tendencje rozwojowe

2.2.3 Green banking

2.3 Rynki finansowe

2.3.1 Rynek kapitałowy

2.3.2 Rynki inwestycji alternatywnych

2.3.3 Globalizacja rynków finansowych

2.3.4 Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna – green financing

III. Piramidy finansowe – innowacyjne schematy inwestycyjne naruszające prawo

3.1 Budowa piramidy inwestycyjnej

3.2 Studia przypadków

3.3 Sposoby zapobiegania

Ćwiczenie: Zbuduj piramidę finansową

IV. Innowacje systemowe a kryzysy finansowe

4.1 Elementy powodujące kryzysy finansowe

4.2 Generacje kryzysów

4.3 Studia przypadków

4.4 Sposoby rozwiązywania problemów

Ćwiczenie: Wyjdź z kryzysu finansowego

V. Patologie systemu finansowego

1. Korupcja a system finansowy

2. Przestępstwa na rynkach finansowych

2.1 Manipulacja rynkiem

2.2 Nierównowaga informacyjna (insider trading)

VI. Instytucje systemu finansowego jako żródło informacji finansowej

6.1 Banki centralne (FED, EBC, NBP, Bank of England )

6.2 Instytucje międzynarodowe (MFW, World Bank, OECD)

6.3 inne (Agencje ratingowe, Transparency International)

Literatura:

Historia międzynarodowego systemu finansowego:

Niall Ferguson, Potęga pieniądza, Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie, 2008, książka w formie serialu popularnonaukowego z udziałem Autora dostępna na You Tube pod tytułem ,,The Ascent of Money”.

Wizyta w Centrum Pieniądza NBP, informacje na stronach NBP

TVP VOD serial popularnonaukowy ,,Czas pieniądza”

Architektura… & Pieniądz…& Instrumenty

Górka Jakub, Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych, CeDeWu 2009

Górski Marian, Rynkowy system finansowy, PWN 2018,

Mishkin F.S, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN 2002

Raporty o rozwoju systemu finansowego, NBP, strony internetowe, czerwiec 2021

Sopoćko Andrzej, Rynkowe instrumenty finansowe, PWN 2021,

System finansowy w Polsce, praca zbiorowa, PWE, różne daty wydania,

Piramidy… & Przestępstwa

Materiały Komisji Nadzoru Finansowego, internet

Kryzysy finansowe …

Dusza M., Pouczające krachy giełdowe, w: Problemy Zarządzania, vol 1,(2)2003 otwarta licencja, strony internetowe,

Dusza M., Chaos finansowy, w: Problemy Zarządzania, vol 15 (2) 2017, otwarta licencja, strony internetowe,

Krugman P., Zakończcie ten kryzys, One Press 2012

Galbraith J.K., The Great Crash 1929, rózne wydawnictwa, rózne daty wydania,

Reinhart C.M, Rogoff K.S, This time is different, Eight Centuries of Financial Folly, Princeton & Oxford,

+ bieżąca literatura przedstawiona przez prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Uwzględniając szczególną sytuację w której się znajdujemy (pandemia), wykładowca oczekuje, w miejsce tradycyjnego sposobu sprawdzania wiedzy Studenta, aktywnego podejścia do przedmiotu na przestrzeni całego semestru. Na ogólną ocenę będą składać się następujące elementy:

1. praca semestralna (temat i jej zakres zostaną przesłane Studentom) – 40 pkt

2. efekty udziału w ćwiczeniach – tematy zasygnalizowane na wykładach, zostaną przesłane na adresy mailowe – mają one charakter obowiązkowy – 20 pkt,

3. aktywność na zajęciach i grupie na Facebooku– tematy projektów podawane w trakcie wykładów – nieobowiązkowe, ale punkty otrzymane za nie mają swoje znaczenie – 40 pkt

Możliwe są obie formy zaliczenia przedmiotu: stacjonarnie lub online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Tchorek
Prowadzący grup: Tadeusz Winkler-Drews
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)