Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz2SO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSZFiR dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaprezentowanie podstawowych pojęć i metod kształtowania strategii organizacji w relacji do jej otoczenia.

Pełny opis:

Tematyka kolejnych wykładów pozwoli na:

1) charakterystykę zarządzana strategicznego jako procesu organizacyjnego, przedmiotu ewoluującej subdyscypliny naukowej, i wyłaniającej się wspólnoty praktyków, naukowców i doradców organizacyjnych.

2) przedstawienie metod analiz otoczenia organizacji.

3) omówienie kluczowego pojęcia przewagi konkurencyjnej.

4) charakterystykę branży i bliskiego otoczenia organizacji oraz przedstawienie metod analiz strategicznych

5) omówienie społecznego wymiaru strategii organizacji jako działania kształtowanego w sieci interesariuszy działających w zmiennym świecie

6) omówienie roli kluczowych zespołów kierowniczych, przywództwa, pasji i dyscypliny w formułowaniu strategii oraz koncepcji wizjonerskich organizacji.

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się (biorąc pod uwagę godziny zorganizowane, sposób zaliczenia i pracę samodzielną studenta) wynosi 36 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Obłój: Strategia organizacji, PWE, 2014

Literatura dodatkowa:

K Obłój, Myśl strategicznie!, Poltex 2022

M. Ciszewska-Mlinaric, K. Obłój, A. Wąsowska: Strategia korporacji, Wolters Kluwer, 2015

K. Obłój: Pasja i dyscyplina strategii, Poltext 2013

R. Rumelt: Dobra strategia, zła strategia, 2015

R. Grant, Współczesna analiza strategii, KLUWER 2011

M.E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, 2001

Czasopisma: Strategic Management Journal, Long Range Planning, Harvard Business Review

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w

dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne, socjologia, psychologia), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości

K_U01

Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne, socjologia, psychologia) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem

instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.

K_U02

Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne

oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł

K_K01

Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach,

rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych.

K_K02

Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kuczara
Prowadzący grup: Małgorzata Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kuczara
Prowadzący grup: Małgorzata Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)