Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz2SO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSZFiR dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaprezentowanie podstawowych pojęć i metod kształtowania strategii organizacji w relacji do jej otoczenia.

Pełny opis:

Wykład

1. (problematyczna) Definicja strategii firmy

- ewolucja definicji strategii

- wyzwania związane z podejmowaniem strategicznych decyzji

- historia i kamienie milowe dyscypliny

- szkoły strategii: planistyczna, ewolucyjna, pozycyjna, zasobowa, prostych reguł

2. Model strategii krok po kroku

- konstruowanie strategii

- rola misji

- definiowanie domeny strategicznej czyli granic organizacji – główne wymiary

- w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej

- formułowanie celów i priorytetów – zasady formułowania i ograniczania tego procesu

- funkcjonalne programy działania

3. Nadawanie sensu otoczeniu i metody analizy otoczenia organizacji

- trendy

- scenariusze

- PEST

- Diament konkurencyjności

- Analiza interesariuszy

- 5 sił Portera

- Model GE

- Analiza grup strategicznych

4. Logika modelu biznesowego organizacji i diagnozy organizacji

- Teoria cyklu życia firmy. Diagnoza organizacji w różnych fazach życia

- Opcje wzrostu strategicznego

- Analiza sił i słabości / SWOT

- Zasoby i umiejętności

- Typy modeli biznesowych

- Łańcuch wartości

- Metody portfelowe

5. Przywództwo i odpowiedzialność. Pasja i dyscyplina strategii

- istota i znaczenie pasji oraz eksperymentów w budowie strategii

- budowa hipotezy strategicznej – pasja i jej tworzywo

- podstawowe cechy strategii

- główne błędy popełniane w budowie strategii

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Obłój: Strategia organizacji, PWE, 2014

Literatura dodatkowa:

K Obłój, Myśl strategicznie!, Poltex 2022

M. Ciszewska-Mlinaric, K. Obłój, A. Wąsowska: Strategia korporacji, Wolters Kluwer, 2015

K. Obłój: Pasja i dyscyplina strategii, Poltext 2013

R. Rumelt: Dobra strategia, zła strategia, 2015

R. Grant, Współczesna analiza strategii, KLUWER 2011

M.E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu studentka

absolwent zna i rozumie

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości

absolwent potrafi

K_U01

Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.

K_U02

Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł

K_K01

Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych.

K_K02

Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia. Efekty uczenia z wykładu weryfikowane będą w trakcie egzaminu w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zdziarski
Prowadzący grup: Małgorzata Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)