Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz2SO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSZFiR dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaprezentowanie podstawowych pojęć i metod kształtowania strategii organizacji w relacji do jej otoczenia.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie definicji, modelu oraz metod i technik zarządzania strategicznego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona elementom strategii, sposobom budowy strategii, oraz roli pasji i dyscypliny w procesach strategicznych. Dzięki temu student ma szansę zrozumieć interdyscyplinarną naturę teorii i praktyki strategii, oraz praktyczne znaczenie metod analizy strategicznej.

Na każde 2 godziny wykłady student powinien poświęcić dodatkowo minimum 2 godziny na analizę literatury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Obłój: Strategia organizacji, PWE, 2014

Literatra dodatkowa:

M. Ciszewska-Mlinaric, K. Obłój, A. Wąsowska: Strategia korporacji, Wolters Kluwer, 2015

K. Obłój: Pasja i dyscyplina strategii, Poltext 2013

R.Rumelt: Dobra strategia, zła strategia, 2015

R. Grant, Współczesna analiza strategii, KLUWER 2011

M.E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– zna i rozumie istotę strategii organizacji

- zna historię rozwoju dyscypliny

- rozumie istotę i znaczenie pasji oraz eksperymentów w budowie strategii

- rozumie istotę i znaczenie dyscypliny w określaniu domeny, przewagi, celów oraz funkcjonalnych programów działania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin online w formie testu jednokrotnego wyboru 100%

Kryteria oceny:

1) znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych pojęć i analiz strategii organizacji,

2) umiejętność syntezy, krytycznej analizy i przedstawienia argumentacji

3) umiejętność pogłębienia zagadnień prezentowanych na wykładzie poprzez badania własne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zdziarski
Prowadzący grup: Małgorzata Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zdziarski
Prowadzący grup: Małgorzata Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)