Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomiczne uwarunkowania inwestycji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz1MUI
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomiczne uwarunkowania inwestycji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR zaoczne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z makroekonomicznymi uwarunkowaniami decyzji inwestycyjnych, źródłami informacji ekonomicznych i finansowych, metodami i technikami oceny stanu otoczenia krajowego i międzynarodowego działalności biznesowej, trendami w nim zachodzącymi, a także krytycznym podejściem do systemu wskaźników opisujących otoczenie ekonomiczno-finansowe.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego.

Jest to realizowane w ramach następującego planu:

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8 h)

2. Kryzysy gospodarcze i ich wpływ na strategię przedsiębiorstwa (6 h)

3. Procesy inflacyjne i deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na decyzje i funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h)

4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2 h)

5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2 h)

6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8 h).

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Robert E. Hall , John B. Taylor, 2002, Makroekonomia, PWN, wyd. 3 zmienione

Literatura uzupełniająca:

Aubrey T., 2014, Koniec wielkiego mitu czyli jak zarabiać na polityce monetarnej i cyklach koniunkturalnych, Fijor Publishing, Warszawa

Brett M., 2000, How to read the Financial Pages, Random House, London

Tainer E.M., 2006, Using Economic Indicators to Improve Investment Analysis, John Wiley & Sons, New York N.Y.

Reilly, F. K., Brown C. K., 2012, Investment Analysis and Portfolio Management; South-Western Cengage Learning , Mason, OH; 10th edition or 11th edition – Global Edition, 2019

Piros C.D., Pinto J.E., 2013, Economics for Investment Decision Makers. Micro, Macro, and International Economics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ

Crescenzi A. 2009, Investing From the Top Down: A Macro Approach to Capital Markets, McGraw-Hill, New York

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy/test (pytania (50-60) zamknięte jednokrotnego wyboru) – oceny wg. „krzywej Gaussa”, dodatkowo prezentacje grupowe, udział w zajęciach.

On-line (quiz na eNauka).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)