Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business Intelligence

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz1BI
Kod Erasmus / ISCED: 04.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Business Intelligence
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach prezentowana jest technologia Business Intelligence ze szczególnym uwzględnieniem obsługi systemu Microsoft Power BI. Technologia BI ma za zadanie wspierać podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym, ale także strategicznym. Po rozważaniach o charakterze wprowadzającym (społeczeństwo informacyjne, wszechobecność danych, Big Data, krótki przegląd systemów informatycznych zarządzania) proponowana jest identyfikacja technologii BI, a także wyjaśnienie i prezentacja takich zagadnień, jak: rodzaje źródeł danych, hurtownie danych, operacje ETL, Power Query, Power Pivot, Power View, OLAP, podstawy notacji języka DAX, data mining. Studenci mają okazję w ramach przedmiotu samodzielnie tworzyć modele danych, przetwarzać dane i wizualizować wyniki celem tworzenia kokpitów menedżerskich. Poza przekazaniem wiedzy teoretycznej nacisk położony jest na praktykę obsługi oprogramowania i zespołową pracę projektową..

Pełny opis:

Wykład:

Wykład oferuje podstawy teoretyczne, które mają być użyteczne przy obsłudze systemów BI. Tematy:

1. Wprowadzenie do BI - kanwa rozważań (Czasy społeczeństwa informacyjnego, Wszechobecność danych i Big Data, Przegląd systemów informatycznych zarządzania)

2. Pojęcie i architektura systemów BI

3. Charakterystyka problemów dobrze i źle ustrukturalizowanych,

4. Charakterystyka narzędzia Microsoft Power BI

5. Źródła danych na potrzeby Business Intelligence

6. Hurtownie danych

7. Operacje ETL

8. Power Query

9. Modelowanie danych

10. OLAP

11. Data mining

12. Wizualizacja wyników (Narzędzia do raportowania i wizualizacji danych, Kokpity menedżerskie)

13. Zastosowania i kierunki rozwoju systemów BI (BI w zarządzaniu, Cele polityki Business Intelligence w organizacji, Uporządkowanie procesów zarządzania danymi na potrzeby BI, Zastosowania BI, Kierunki rozwoju systemów BI)

Ćwiczenia:

Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z obsługą narzędzia Microsoft Power BI i zastosowaniem metod BI w analizach biznesowych. Tematy:

1. Wprowadzenie do obsługi Microsoft Power BI (wbudowane narzędzia, interface programu, przegląd możliwości),

2. Przygotowanie danych (Power Query, podstawowe operacje przygotowania danych, dane z różnych źródeł, tabele niezgodne, dekompozycja tabel, zapytania, język M, analiza tekstu)

3. Modelowanie danych (podstawy modelowania danych, Power Pivot, modele gwiazdy, płatka śniegu, konstelacji faktów, modele z tabelami pomostowymi)

4. Operacje ETL w praktyce

5. Wizualizacja danych (narzędzia do raportowania, tworzenie kokpitów menedżerskich za pomocą Power View)

6. Elementy języka DAX

7. Przegląd prac projektowych

Literatura:

Podstawowe pozycje:

 Microsoft Power BI. Jak modelować i wizualizować dane oraz budować narracje cyfrowe, praca zbiorowa, wyd. III. Wydawnictwo Helion Gliwice 2023.

 Jerzy Surma - Business Intelligence. Systemy wspierania decyzji biznesowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

 Arkadiusz Januszewski – Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Uzupełniające pozycje:

 Marco Russo, Alberto Ferrari - Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel, Wydawnictwo Helion Gliwice 2019.

 Gil Raviv - Power Query w Excelu i Power BI. Zbieranie i przekształcanie danych. Wydawnictwo Helion Gliwice 2020.

 Marco Russo, Alberto Ferrari – Power BI I Power Pivot dla Excela. Analiza danych. Wydawnictwo Helion Gliwice 2020.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe modele teoretyczne w zakresie technologii BI i technologii pokrewnych (K_W01)

• Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w społeczeństwie, w całej gospodarce i w różnych typach organizacji pod wpływem rozwoju technologii i natłoku danych (K_W02, K_W05).

W zakresie umiejętności:

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów z użyciem technologii Business Intelligence (K_U03)

• Potrafi uczestniczyć w pracy zespołowej (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do różnych zjawisk ekonomicznych i społecznych dzięki posłużeniu się technologią BI (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się będą weryfikowane na bieżąco za pomocą zadań wykonywanych przez uczestników podczas ćwiczeń, podczas testu teoretycznego oraz semestralnej pracy projektowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Eisenbardt, Marek Zborowski
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)