Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz1PRZED Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie aktualnych problemów i nowoczesnych koncepcji przedsiębiorczości. W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: uwarunkowania działań przedsiębiorczych, proces przedsiębiorczy, kompetencje przedsiębiorcze.

Pełny opis:

Przedmiot – podczas wykładu - prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości, a podczas ćwiczeń - ich praktyczną aplikację. W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce (ćwiczenia, studia przypadków) następujące zagadnienia:

- pojęcie przedsiębiorczości; uwarunkowania i stan przedsiębiorczości w Polsce,

- uwarunkowania działalności start-up’ów,

- rola przedsiębiorców w gospodarce,

- szansa, zespół, zasoby jako elementy procesu przedsiębiorczego.

- proces przedsiębiorczy: od szansy do przedsiębiorstwa:

 Szansa – istota, sposoby identyfikacji; skąd się biorą pomysły na biznes i jak można je oceniać,

 Innowacje – rodzaje, źródła; elementy zarządzania innowacjami,

 Definiowanie koncepcji biznesu: model biznesowy i jego główne składniki,

 Organizacyjne aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej,

- Innowacje: źródła, przejawy znaczenie; zarządzanie innowacjami;

- Zarządzanie nowym przedsięwzięciem: wyzwania, problemy, szanse. Rozwój przedsiębiorstwa i jego uwarunkowania.

- Kompetencje przedsiębiorcze: pojęcie, diagnozowanie, doskonalenie:

 Predyspozycje i cechy przedsiębiorcze,

 Wiedza i umiejętności przedsiębiorców; źródła wiedzy formalne i nieformalne;

 Sposoby uczenia się przedsiębiorców,

 Budowanie relacji: networking.

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Glinka, B. i J. Pasieczny, 2015, Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój. Warszawa: Wydawnictwa UW.

2. Glinka, B. i S. Gudkova, 2011, Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters Kluwer.

Literatura uzupełniająca:

1. Smith, A. Osterwalder, A., Bernarda, G. i Y. Pigneur, 2016, Projektowanie propozycji wartości. Warszawa: One press.

2. Osterwalder, A. i Pigneur, Y. 2012 Tworzenie modeli biznesowych. Warszawa: One Press.

Materiały dostarczone przez prowadzących wykład i ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu Przedmiotu osiągnięte zostaną efekty w następujących obszarach:

• Wiedza; student:

o Zna podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości,

o Wie, jakie są uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce,

o Wie, jaka jest istota procesu przedsiębiorczego,

o Wie, co to są szansy rynkowe i jakie są sposoby ich identyfikacji,

o Zna pojęcie innowacji i identyfikuje różne rodzaje i źródła innowacji,

o Wie, co to jest model biznesowy i jakie są jego składowe,

o Wie, co to jest biznesplan i jakie są jego podstawowe składowe,

o Zna organizacyjne aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej,

o Zna pojęcie kompetencji przedsiębiorczych i określa jakie są składowe kompetencji.

• Umiejętności

o Potrafi analizować zależności pomiędzy elementami procesu przedsiębiorczego,

o Potrafi identyfikować i oceniać szanse rynkowe,

o Potrafi zaprojektować ogólny proces zarządzania innowacjami,

o Potrafi stworzyć model biznesowy dla nowego przedsięwzięcia oraz przygotować biznesplan,

o Potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej,

o Umie zdiagnozować własne kompetencje przedsiębiorcze i potrafi zaprojektować i zrealizować działania służące ich podnoszeniu.

• Kompetencje społeczne

o Potrafi w bardziej świadomy sposób budować społeczne relacje (networking).

o Wie, jakie jest znaczenie zespołu w procesie przedsiębiorczym.

o Doskonali swoje umiejętności pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnego udziału w zajęciach, przyswojenia materiału wykładowego i treści podręcznika.

Ćwiczenia zaliczane poprzez semestralną pracę, ocenę ciągłą oraz pisemne zaliczenie końcowe

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin końcowy odbywa sie w formie testowej. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się wynik egzaminu końcowego oraz wynik ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinka, Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: Agnieszka Brzozowska, Beata Glinka, Paweł Kłobukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinka, Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: Agnieszka Brzozowska, Beata Glinka, Paweł Kłobukowski, Marzena Starnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.