Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2BM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznes międzynarodowy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Część I

Wykład

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, kategoriami i modelami czynników makroekonomicznych wpływających na prowadzenie działalności międzynarodowej. Po wstępnym przeanalizowaniu zjawisk długookresowych jak globalizacja, integracja (w tym walutowa) i transformacja społeczna ekonomiczna, bliższej ocenie poddane będą czynniki i procesy wpływające na przepływy handlowe, finansowe i inwestycyjne.

1. Źródła i konsekwencje globalizacji

1.1. Globalizacja jako megatrend

1.2. Integracja regionalna jako antidotum na negatywne konsekwencje globalizacji ?

1.3. Integracja walutowa – przypadku i wyzwania

1.4. Kryzys, ich źródła i mechanizmy transmisji

2. Globalne przepływy czynników produkcji

2.1. Przewagi komparatywne i przewagi konkurencyjne

2.2. Przepływy handlowe

2.3. Globalne przepływy BIZ

3. Globalne przepływy kapitału

3.1. Determinanty przepływów kapitału

3.2. Ryzyko kursowe

3.3. Rola pieniądza międzynarodowego i jego funkcje w fakturowania handlu

4. Globalne łańcuchy wartości i dostaw

4.1. Łańcuch wartości – ujęcie mikro, mezo, makro

4.2. Rola poszczególnych grup krajów w łańcuchu wartości

4.3. Łańcuch wartość a pułapka średniego dochodu

Ćwiczenia

Ćwiczenia cz. I poświęcone będą zagadnieniom wprowadzającym do tematyki handlu zagranicznego i obejmą:

1. Pośredników w handlu zagranicznym

- rodzaje pośredników z uwzględnieniem podziału na działających na własny i cudzy rachunek oraz we własnym i cudzym imieniu,

- rola i zadania pośredników,

- ułożenie relacji pomiędzy zleceniodawcą i pośrednikiem,

- wady i zalety korzystania z pośredników.

2. Zwyczaje i uzanse handlowe

- rola i znaczenie zwyczajów handlowych,

- prawo bezwzględnie obowiązujące, zapisy kontraktowe, zwyczaje, normy prawa względnie obowiązującego,

- uzanse handlowe odnoszące się do warunków dostaw towarów ze szczególnym uwzględnieniem reguł Incoterms 2020,

- uzanse związane z rozliczaniem międzynarodowych transakcji.

3. Dokumenty stosowane w obrocie handlowym,

- dokumenty transportowe,

- dokumenty ubezpieczeniowe,

- dokumenty uzupełniające i pomocnicze.

4. Rozliczenia i sposoby finansowania transakcji handlowych

- ryzyko braku zapłaty/zwrotu zaliczki,

- sposoby eliminowania lub ograniczania ryzyka związanego z brakiem płatności,

- uwarunkowane i nieuwarunkowane formy płatności (przelewy/polecenia zapłaty, czek, inkaso, akredytywa, akredytywa standby),

- weksle jako instrumenty zabezpieczenia kredytu kupieckiego,

- gwarancje bankowe i ubezpieczenia transakcji,

- prefinansowanie eksportu, faktoring, forfaiting

5. Przygotowanie oferty i kontraktu

- oferta w handlu międzynarodowym w świetle Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów,

- budowa oferty,

- klauzule zasadnicze oraz klauzule uzupełniające w kontrakcie.

Czesc II

Wykład

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i teoriami, pozwalającymi zrozumieć zachowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz wybory, przed jakimi stoją menedżerowie i menedżerki firm działających w złożonym kulturowo otoczeniu.

1. Rola dystansu w biznesie międzynarodowym

1.1. Globalizacja czy ‘globaloney’?

1.2. Wymiary dystansu – model CAGE

1.3. Dystans psychiczny

2. Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

2.1. Model Uppsala i firmy typy born-global

2.2. Wybór kierunku umiędzynarodowienia

2.3. Czas umiędzynarodowienia

2.4. Forma umiędzynarodowienia

3. Adaptacja jako kluczowe wyzwanie strategii internacjonalizacji

3.1. Lokalna responsywność czy globalna integracja?

3.2. Typy strategii wg Bartletta i Ghoshala

3.3. Strategia i struktura, relacje między filią a centralą

4. Globalne łańcuchy wartości – kluczowe wybory menedżerskie

4.1. Lokalizacja ogniw w łańcuchu wartości

4.2. Dylemat make-or-buy

5. Ludzie w biznesie międzynarodowym

5.1. Kadra kierownicza korporacji międzynarodowych

5.2. Globalne zarządzanie talentami

5.3. Różnorodność i inkluzywność w korporacjach międzynarodowych

5.4. Rola języka obcego w zarządzaniu

Ćwiczenia

Ćwiczenia cz. II pozwalają nabyć umiejętność analizowania wybranych dylematów menedżerskich z wykorzystaniem pojęć teoretycznych przedstawionych na wykładzie.

Literatura:

Wykład

Podstawowa pozycja:

J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012

Pozycje uzupełniające

Brzozowski, M., Śliwiński, P., & Tchorek, G. (2014). Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski. Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw.

https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms309.pdf

Brzozowski, Michał, and Grzegorz Tchorek. "Exchange rate risk as an obstacle to export activity." Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 289, no. 3 (2017): 115-141. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_100752

Ćwiczenia

Podstawowa pozycja:

Nowak A. Z., Kozioł W. M. (red.), Handel zagraniczny - perspektywa europejska, WWZ, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2017

Stępień B. (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków (eBook), PWE, Warszawa 2016

Stępień B. (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2015

Stańczyk A., Marciniak-Neider D. (red.), Rozliczenia w Praktyce Handlu Zagranicznego, PWE, Warszawa 2017

Dudziński J. (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Difin, Warszawa 2010

Budzyński W., Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia, Poltext, Warszawa 2014

Literatura dodatkowa, przydatne linki

Incoterms 2020, ICC Publication No. 723

www.trade.gov.pl

www.bgk.pl

www.kuke.com.pl

www.iccwbo.org

Wykład

Ciszewska-Mlinaric, M., Obłój, K., Wąsowska, A. Strategia korporacji, 2015

Artykuły zamieszczane przez prowadzącą na platformie Kampus.

Ćwiczenia

Artykuły i case’y zamieszczane przez prowadzących na platformie Kampus.

Metody i kryteria oceniania:

wykład kończy się testem na platformie a ocena z przedmiotu „Biznes międzynarodowy. Część I – ujęcie makroekonomiczne” stanowi 50% oceny ostatecznej (pozostałe 50 % to Biznes międzynarodowy. Część II – ujęcie menadżerskie). Analogicznie w przypadku ćwiczeń.

Ocena z ćwiczeń

1. Test na ostatnich zajęciach (kończących cz. I), będzie można z niego uzyskać 60 pkt.

2. Punkty za aktywność/wykonane zadania (fakultatywne), będzie można uzyskać 20 pkt.

3. Przygotowanie oferty i kontraktu (praca grupowa 4-5 osób): 10 pkt oferta, 10 pkt kontrakt.

Razem 100 pkt, co daje:

Celująca 96 – 100 pkt.

Bardzo dobra 90 – 95 pkt.

Dobra + 80 – 89 pkt.

Dobra 70 – 79 pkt.

Dostateczna + 60 – 69 pkt.

Dostateczna 50 – 59 pkt.

Niedostateczna 0 – 49 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Brzozowska, Michał Kołtuniak, Waldemar Kozioł, Małgorzata Kuczara, Michał Rogatko, Grzegorz Tchorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)