Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2EB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

"Etyka w biznesie" zapewnia kompleksowe wprowadzenie do etycznych podstaw działalności gospodarczej, łącząc teoretyczne ramy etyki z praktycznymi aspektami zarządzania. Porusza tematykę etyki opisowej i normatywnej, kognitywizmu i nonkognitywizmu w teoriach moralności, a także różnorodne podejścia do etyki w kontekście biznesowym, w tym utylitaryzm, kantyzm i relatywizm. Zajmuje się także związkami między rynkiem a sprawiedliwością, analizując etykę zysku, kapitalizmu, teorie sprawiedliwości oraz etyczne podejścia do zarządzania biznesem. Obejmuje również praktyczne aspekty, takie jak kodeksy etyczne, programy antykorupcyjne, etyczne inwestowanie oraz wyzwania związane z korupcją, mobbingiem i dyskryminacją. Program kursu podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju i ekologii w strategiach biznesowych oraz zachęca do krytycznego myślenia o etycznych aspektach działalności gospodarczej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zakres i cel etyki biznesu:

- miejsce etyki biznesu w zarządzaniu,

- etyka – filozofia – biznes

- etyka deksryptywana/preskryptywna

- krytyczna analiza etyczna

- postępowanie badawcze w etyce biznesu

- moralność, osąd moralny.

- teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm,

- etyki religijne,

- utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny

2. Rynek, biznes i sprawiedliwość:

- etyka i zysk,

- kapitalizm i sprawiedliwość,

- teoria sprawiedliwości Rawlsa,

- podejście Friedmana,

- teoria interesariuszy Freemana,

- wizja unit ariańska,

- separatystyczna, integracyjna,

3. Kodeksy i programy etyczne:

- wartości i ich systemy,

- rodzaje, struktura, treść kodeksów,

- proces projektowania i wdrażania.

4. Etyka ekologiczna:

- ekologia,

- ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, - świadomość ekologiczna,

- ekologia głęboka Naessa,

- humanizm ekologiczny Skolimowskiego,

- ekologia społeczna Znanieckiego.

5. Etyczna strona inwestowania:

- społecznie odpowiedzialne inwestycje,

- czynniki ESG,

- zielone inwestowanie,

- inwestycje oparte na systemach religijnych,

- społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe,

6. Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie:

- mechanizm korupcyjny,

- cele działań korupcyjnych,

- rodzaje łapówek,

- problemy w procedurach przetargowych,

- programy antykorupcyjne,

- pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force),

- piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold)

7. Mobbing i dyskryminacja:

- znamiona i fazy mobbingu,

- molestowanie,

- procedury antymobbingowe,

- dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa,

- segregacja pionowa i pozioma,

- dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach,

- szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza,

- Whistleblowing.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

A. Crane, A., D. Matten. (2013). Business Ethics, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe modele teoretyczne w zakresie etyki w biznesie (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności marketingowej różnych typów organizacji (K_W02).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i w zakresie etycznym (K_W04).

• Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji, w szczególności w odniesieniu do etyki w biznesie (K_W05).

• Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w kontekście etycznym(K_W06).

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię etyki do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji na rynku (K¬_U01).

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji w zakresie etyki w biznesie (K_U06).

W zakresie postaw:

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych związanych z działalnością gospodarczą (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

– Egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru (100% oceny)

– Do egzaminu mogą przystąpić osoby zapisane na kurs.

– Minimalna liczba punktów z egzaminu – 60 punktów (60%).

Łącznie podczas egzaminu będzie można zdobyć 100 punktów, których liczba będzie określała końcową ocenę:

0 – 60 punktów (0 – 60%) ocena 2.0

61 – 67 punktów (61 – 67%) ocena 3.0

68 – 75 punktów (68 – 75%) ocena 3.5

76 – 85 punktów (76 – 85%) ocena 4.0

86 – 95punktów (86 – 95%) ocena 4.5

96 – 100 punktów (96 – 100%) ocena 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Botwina, Karolina Łudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)