Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2EB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Wprowadzenie do głównych założeń etyki w biznesie, włączając w to krytyczną analizę poszczególnych zagadnień oraz ich znaczenie w kontekście różnych systemów moralnych.

Zakres i cel etyki biznesu: miejsce etyki biznesu w zarządzaniu, etyka – filozofia - biznes, etyka deksryptywana/preskryptywna, krytyczna analiza etyczna, postępowanie badawcze w etyce biznesu, moralność, osąd moralny.

Teorie moralności: kognitywizm, nonkognitywizm, etyki religijne, konsekwencjalizm, nonkonsekwencjalizm, utylitaryzm, kantyzm, relatywizm etyczny

Rynek, biznes i sprawiedliwość: etyka i zysk, kapitalizm i sprawiedliwość, teoria sprawiedliwości Rawlsa, podejście Friedmana, teoria interesariuszy Freemana, wizja unit ariańska, separatystyczna, integracyjna,

Kodeksy i programy etyczne: wartości i ich systemy, rodzaje, struktura, treść kodeksów, proces projektowania i wdrażania.

Etyka ekologiczna: ekologia, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, świadomość ekologiczna, ekologia głęboka Naessa, humanizm ekologiczny Skolimowskiego, ekologia społeczna Znanieckiego.

Etyczna strona inwestowania: społecznie odpowiedzialne inwestycje, czynniki ESG, zielone inwestowanie, inwestycje oparte na systemach religijnych, społecznie odpowiedzialne indeksy giełdowe,

Korupcja i nadużycia finansowe w biznesie: mechanizm korupcyjny, cele działań korupcyjnych, rodzaje łapówek, problemy w procedurach przetargowych, programy antykorupcyjne, pranie pieniędzy (istota problemu, schemat systemu przeciwdziałania, działania organizacji nadzorujących: ONZ, UE, Financial Action Task Force), piramidy finansowe (typy, schemat Ponziego, Madoff, Amber Gold)

Mobbing i dyskryminacja: znamiona, fazy mobbingu, molestowanie, procedury antymobbingowe, dyskryminacja, kryteria dyskryminacyjne, dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, rasowa, segregacja pionowa i pozioma, dyskryminacja w rekrutacji i selekcji, w awansach, szklany sufit i jego odmiany, sabotaż i anomia pracownicza, Whistleblowing.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Crane, A., & Matten, D., (2013) 2nd ed, “Business Ethics”, Oxford University Press.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru.

Sposób wyliczania oceny:

 0 – 60% ocena 2.0

 61 – 67% ocena 3.0

 68 – 75% ocena 3.5

 76 – 85% ocena 4.0

 86 – 95% ocena 4.5

 96 – 100% ocena 5.0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)