Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symulacyjna gra decyzyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2SGD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symulacyjna gra decyzyjna
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe obejmujące tematyką planowanie finansów osobistych oraz tematy poboczne.

Wykorzystanie gry planszowej Saldo.

Pełny opis:

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach złożoną symulacyjną grę decyzyjną wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, a także umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego czasu.

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł gry, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Część gry rozgrywana jest w czasie rzeczywistym, a część – w turach. Po każdej turze następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na przyszłość. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki podawane jest także tło teoretyczne do wykorzystywanych zagadnień.

Na zakończenie zajęć następuje wspólne omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas rozgrywki.

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. Esej ten jest także poszerzony o analizę działań pozostałych uczestników rozgrywki i wzajemnych interakcji pomiędzy graczami i zespołami.

Literatura:

Literatura fakultatywna:

„4-godzinny tydzień pracy” Timothy Ferriss

„Sukces i szczęście. Dobry los a mit merytokracji” Robert H. Frank

„Inteligentny inwestor XXI w.” Cezary Głuch (tom I, są jeszcze II, III, IV)

„Prawy umysł” Jonathan Haidt

„Kultury i organizacje” Geert Hofstede, Geert Jan Hofstede, Michael Minkov

„Jak zadbać o własne finanse” Michał Iwuć

„Tyrania wyboru” Renata Salecl

„Droga do finansowej wolności” Bodo Schaefer

„Finansowy ninja” Michał Szafrański

„Inwestuj we własny dług” Sławomir Śniegocki

„Czarne łabędzie. Jak nieprzewidziane zdarzenia rządza naszym życiem” Nassim Nicholas Taleb

„Mądry dom, bogaty dom. Inteligencja finansowa w Twoim domu” Witold Wrotek

Efekty uczenia się:

K_W02 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach organizacji oraz w otaczającym ich świecie, wykorzystuje teorię zarządzania i dyscyplin uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (operacyjne, marketingowe, finansowe, zarządzanie personelem) i ich integracji w ramach strategii organizacji.

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

K_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.

K_K03 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w warsztatach

Uczestnictwo w 60% symulacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Barmentloo, Krzysztof Kałucki, Agnieszka Postuła, Michał Ścibor-Rylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)