Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symulacyjna gra decyzyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2SGD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symulacyjna gra decyzyjna
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach złożoną symulacyjną grę decyzyjną wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, a także umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w warunkach ograniczonego czasu.

Pełny opis:

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł gry, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Część gry rozgrywana jest w czasie rzeczywistym, a część – w turach. Po każdej turze następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na przyszłość. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki podawane jest także tło teoretyczne do wykorzystywanych zagadnień.

Na zakończenie zajęć następuje wspólne omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas rozgrywki.

Uczestnicy po zakończeniu zajęć mogą przygotować pisemnie esej zawierający pogłębioną analizę własnych działań oraz ich wpływu na wynik końcowy wraz z sugestiami zmian podczas kolejnej rozgrywki. Esej ten może być także poszerzony o analizę działań pozostałych uczestników rozgrywki i wzajemnych interakcji pomiędzy graczami i zespołami.

Literatura:

„Millenialsi w pracy” Chip Espinoza

„4-godzinny tydzień pracy” Timothy Ferriss

„Sukces i szczęście. Dobry los a mit merytokracji” Robert H. Frank

„Inteligentny inwestor XXI w.” Cezary Głuch (tom I, II, III, IV)

„Prawy umysł” Jonathan Haidt

„Kultury i organizacje” Geert Hofstede, Geert Jan Hofstede, Michael Minkov

„Jak zadbać o własne finanse” Michał Iwuć

„Tyrania wyboru” Renata Salecl

„Czarne łabędzie. Jak nieprzewidziane zdarzenia rządzą naszym życiem” Nassim Nicholas Taleb

“iGen” Jean Twenge

„Mądry dom, bogaty dom. Inteligencja finansowa w Twoim domu” Witold Wrotek

Metody i kryteria oceniania:

Warsztaty, dyskusje, praca grupowa, gra decyzyjna.

50% oceny końcowej jest uzależnione od obecności na zajęciach.

25% studenci otrzymają na podstawie oceny pracy na zajęciach i udziału w dyskusjach. 25% to ocena indywidualnego eseju końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)