Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2SO
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategia organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony teoriom i praktyce zarządzania strategicznego

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie istoty - definicji zarządzania strategicznego, oraz jego głównych teorii. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kolejnym teoriom : planowania strategicznego, ewolucyjnej teorii strategii, pozycyjnej teorii strategii, zasobowej teorii strategii oraz mini teoriom typu strategia jako proste reguły oraz realne opcje. Główne teorie strategie są uzupełnione dyskusją teorii wypracowanych na gruncie socjologii i ekonomii (teoria neoinstytucjonalna, teoria ekologii populacyjnej, teoria zobowiązań, teoria improwizacji, teoria gier, teoria zasobów) , które stanowią albo zaplecze poszczególnych teorii strategii albo element ich skrzynki narzędziowej. Dzięki temu student ma szansę zrozumieć interdyscyplinarną naturę głównych teorii strategii, oraz ich praktyczne znaczenie.

Literatura:

K. Obłój, Strategia organizacji, PWE 2014, cz. I i r.11

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– zna i rozumie główne teorie strategii: ich założenia, modele, skrzynki narzędziowe i ograniczenia

- umie modelować strategię w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin; test wielokrotnego wyboru

on line

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Obłój
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)