Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unijne prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2UPG
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Unijne prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

•Wprowadzenie

• podstawy systemu instytucjonalno-prawnego UE,

• wyzwania stojące przed UE

• członkostwa Polski w UE;

•Rynek wewnętrzny UE – wprowadzenie

• Istota rynku wewnętrznego

• Cele rynku wewnętrznego

•Swobody rynku wewnętrznego UE

• swoboda przepływu towarów

• swoboda przepływu pracowników

• swoboda przepływu usług

• prawo przedsiębiorczości

• swoboda przepływu kapitału

•Ochrona konkurencji na rynku wewnętrznym UE

• istota konkurencji rynkowej i uzasadnienie potrzeby jej ochrony

• porozumienia ograniczające konkurencję

• nadużywanie pozycji dominującej

• kontrola koncentracji (łączenia się przedsiębiorców)

• państwo a konkurencja, w tym pomoc państwa

Literatura:

Podstawowa pozycja:

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.) Podręcznik Prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, wyd. 2, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, wyd. 1, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

C. Barnard, The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, 6th Edition, Oxford University Press 2019

R. Whish, D. Bailey, Competition Law, 9th Edition, Oxford University Press 2018

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu z przedmiotu „Europejskie prawo gospodarcze” student jest w stanie:

- dokonywać analizy zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego UE;

- identyfikować i rozwiązywać problemy związane ze swobodami rynku wewnętrznego, w tym problemy niezgodności przepisów krajowych z prawem UE;

- dokonywać analizy i interpretować przepisy prawa pierwotnego i wtórnego w ich pełnym kontekście prawno-faktycznym (tj. z uwzględnieniem dorobku orzeczniczego);

- posługiwać się terminologią fachową w obszarze zagadnień integracji europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy egzamin przeprowadzany w formie zdalnej: test składający się z 20 pytań (próg zaliczenia: 51% maksymalnej ilości punktów)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernatt
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Joanna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernatt
Prowadzący grup: Joanna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)