Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2WKZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie aktualnych problemów i nowoczesnych koncepcji zarządzania. W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie ryzykiem, błędy menedżerskie.

.

Pełny opis:

Nauka o zarządzaniu ciągle rozwija się a menedżerowie mają do dyspozycji coraz bogatszy wybór teorii i konkretnych rozwiązań. W pierwszej części wykładów słuchaczom zostaną zaprezentowane perspektywy wyznaczające rozwój współczesnych nauk o zarządzaniu: klasyczna, nowoczesna, symboliczna i postmodernistyczna. Perspektywy te będą stanowić kanwę prezentowanego wykładu. Scharakteryzowane zostaną także różnorodne metafory organizacji i ich wykorzystanie w zarządzaniu. Przedstawione zostaną trendy, z jakimi muszą liczyć się współcześni menedżerowie. Na zakończenie tej części scharakteryzowane zostanie pojęcie mód w zarządzaniu i sposobów ich rozpowszechniania się.

W trakcie dalszej części zajęć uczestnicy poznają również niektóre z koncepcji zarządzania – powstałych w ramach scharakteryzowanych wcześniej perspektyw, oraz niektóre ze specyficznych obszarów zarządzania, w szczególności:

1 - Wstęp

2-3 - Współczesne koncepcje zarządzania. Poziom makro - teoria i praktyczne implikacje

- wyzwania i dylematy współczesnego zarządzania. Analiza uwarunkowań w obszarach:

- paradygmatów ekonomicznych,

- polityki,

- globalizacji,

- rozwoju społecznego,

- rozwoju technologicznego,

- trendów demograficznych

4-6. Współczesne koncepcje zarządzania Poziom mezo w uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji

- teoria

4-6.Poziom mikro w organizacji

- współczesne praktyki zarządzania

- rutyny organizacyjne,

- równowaga organizacyjna

- patologie organizacyjne

- błędy, dysfunkcje, patologie,

- ewolucja rozwiązywania problemów organizacyjnych

- uniwersalne patologie organizacyjne

- biurokracja i biurokratyzm,

- patologie biznesu

- gry i polityki organizacyjne

- zarządzanie ryzykiem,

- elastyczność organizacji,

- gry organizacyjne,

- zarządzanie międzykulturowe,

- strategie radzenia sobie z niepewnością,

- high reliability organizations,

- organizacje skazane na sukces,

- nowe wyzwania zarządzania publicznego,

- zarzdzanie organizacjami sportowymi,

- błędy menedżerskie,

- patologie organizacji,

- zarządzanie przez wartości,

- fuzje i przejęcia,

- planowanie scenariuszowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

 Glinka, B. i Kostera, M. (red) 2012 Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.

 Hatch, M.J., 2002, Teoria organizacji.

 Koźmiński, A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności.

 Senge, P.M., 2002, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się.

 Zimniewicz, K., 2000, Współczesne koncepcje i metody zarządzania.

 Morgan G., 1997, Obrazy organizacji.

 Prahalad C.K., Ramaswamy V., 2005, Przyszłość konkurencji.

Efekty uczenia się:

K_W01

Zna i rozumie przebieg ewolucji nauk o zarządzaniu

K_W02

Zna i rozumie perspektywy w naukach zarządzania i teorie rozwijające się w ramach tych perspektyw

K_W03

Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnorodnych typach organizacji i w otaczającym je świecie

K_U01

Potrafi zidentyfikować i przeanalizować wybrane problemy organizacyjne

K_U02

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji

K_U05

Posiada zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji

K_K01

Gotów jest do krytycznej ocenić poszczególne koncepcje / teorie zarządzania

K_K02

Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych

K_K03

Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga:

- złożenia egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Pasieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)