Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2WKZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Współczesność bywa charakteryzowana jako wysoce nasycona organizacjami różnego typu. Na organizacje można patrzeć na wiele różnych sposobów i mają one wiele rozmaitych aspektów. Istnieje ogromna mnogość teorii poświęconych organizacjom i sposobom zarządzania nimi. Celem teoretycznym kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi współczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a szczególnie z tymi, które wchodzą w skład kanonu nauczania w Europie Zachodniej, lecz są nadal mało znane w naszym kraju. Celem praktycznym jest ukazanie, w jaki sposób można nimi zarządzać i pojmować je twórczo.

Powiązania z innymi dziedzinami: socjologia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo, nauki polityczne

.

Pełny opis:

Przedmiot Współczesne Koncepcje Zarządzania prezentuje wiodące trendy we współczesnej teorii i praktyce zarządzania

Główne poruszane podczas wykładów zagadnienia to:

1. Wstęp – teoria a praktyka

a. Główne trendy w teorii i praktyce zarządzania: kierunki rozwoju dyscypliny

b. Praktyczna przydatności teorii organizacji i zarządzania

c. Mody w teorii organizacji i zarządzania.

2. Poziom mikro w badaniach organizacji

a. Praktyki i rutyny organizacyjne.

b. Patologie organizacyjne

c. Zachowania niesprzyjające wydajności (Counterproductive Work Behavior), cyberloafing – przyczyny i skutki.

3. Ewolucja modeli i koncepcji zarządzania

a. Ewolucja modeli zarządzania – od biurokracji do sieci.

b. Zarządzanie ryzykiem i odpornością (resilience) organizacji.

4. Organizacja a otoczenie – nowe kierunki badań

a. Długie trwanie i jego wpływ na otoczenie organzacji

b. Koncepcja ekosystemu i jej teoretyczne i praktyczne implikacje

c. Globalizacja i ponadnarodowe systemy standaryzacji

Literatura:

1.B.Glinka, M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer 2016

2.W.Czakon Krótkowzroczność strategiczna menedżerów, Wyd. UJ. 2020

3. N.N.Taleb Czarny Łabędź, Zysk I Ska 2020

4. 1.Y.Samuel Organizational Pathologies, Transaction Publishers 2012

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– rozpoznaje różne formy i typu organizacji

– analizuje metody zarządzania w zależności od typu organizacji

– rozpoznaje właściwe dla różnych kontekstów systemy organizowania

– wyjaśnia procesy i stany organizacyjne we współczesnych kontekstach, szczególnie w kontekstach europejskich

– rozpoznaje systemy władzy i struktury społeczne w organizacjach

– rozpoznaje typy kultur organizacyjnych

– rozpoznaje zasady zarządzania i przedsiębiorczości jako sposoby kontrolowania organizacji

– rozpoznaje rolę jednostki w procesach organizowania

Metody i kryteria oceniania:

Test, prezentacja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)