Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2ZZL
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład

Podczas wykładów zostaną przedstawione podstawowe elementy tworzące system Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zasady tworzenia efektywnych rozwiązań w tym obszarze odpowiadających na potrzeby biznesowe organizacji i strategicznie wspierających realizację celów organizacji oraz budujących zaangażowanie pracowników pracujących w organizacjach.

Konwersatorium

W trakcie konwersatorium przedstawione zostanie podstawowe instrumentarium zarządzania ludźmi istotne dla współpracy z działem HR jako business partnerem. W szczególności omówione zostaną procesy rekrutacji, selekcji, oceny pracowniczej i systemu wynagradzania. Słuchacze poznają zasady ich realizacji, w tym na przykład prowadzenia wywiadu selekcyjnego, udzielania informacji zwrotnej i konstruowania efektywnego systemu premiowania.

Pełny opis:

Wykład

1. Podstawowe pojęcia związane z ZZL:

• Definicja ZZL

• Model Michigan / Model havardzki

• Cele ZZL

• Czynniki zewnętrzne kształtowania ZZL

• Czynniki wewnętrzne

• Kluczowe wskaźniki efektywności poszczególnych obszarów ZZL

• Outsourcing ZZL

• Strategia personalna

• Polityka personalna

2. Zarządzanie funkcją personalną

• Organizowanie funkcji ZZL

• Role specjalistów ZZL i rola menedżerów

• Model HRBP Dave Ulrich

• Outsourcing funkcji personalnej

• Kluczowe wskaźniki efektywności ZZL

• Polityka personalna

3. Planowanie organizacji

• Struktura organizacyjna

• Kultura organizacyjna

• Etatyzacja

• Projektowanie stanowisk pracy i ról w organizacji

4. Rekrutowanie i dobór pracowników

• Strategie pozyskiwania pracowników

• analiza istniejących zasobów ludzkich

• Określanie wymagań

• Przyciąganie kandydatów – employer branding

• Metody selekcji

• Dobór kandydatów

• Wymogi prawne dot. procesu rekrutacji

• Techniki prowadzenia rozmów rekrutacyjnych

• Dodatkowe narzędzia stosowane w procesie rekrutacji: testy, assessment centre

• Dobre praktyki rekrutacyjne – przyjazna rekrutacja

• Candidate experience

• Pre-on boarding

• On-boarding

5. Rozwijanie, szkolenie i uczenie

• Teorie uczenia się

• Kompetencje i ich zastosowanie w organizacji

• Uczenie się w organizacji

• Plany szkoleniowe

• Szkolenia – planowanie, realizowanie, mierzenie efektów, narzędzia

• Plany sukcesji

• Programy talentów

• Rozwój kadry kierowniczej

6. Motywowanie do efektywnej pracy

• Zarządzanie przez efekty

• Wskaźniki efektywności, cele osobiste, cele organizacyjne

7. System motywacyjny

• Kluczowe elementy systemu motywacyjnego

• Wycena stanowisk pracy

• Budowa taryfikatora

• Budowa widełek płacowych i systemu wynagrodzenia podstawowego

• Tworzenie systemu motywacyjnego i jego elementów

• Polityka płacowa

• Przeglądy płacowe organizacyjne

• Świadczenia pracownicze

a. Ocenianie

• Ocena okresowa

• Ocena 360 stopni

• Inne narzędzia oceny

• Wykorzystanie narzędzi oceny w procesie zarządzania ZZL

8. Utrzymanie pracowników w organizacji

• Employee Experience

• Employee Value Proposition

• Angażowanie pracowników – wpływ zaangażowania na wyniki

• Narzędzia mierzenia zaangażowania

• Dialog z pracownikami (Rady Pracowników, Związki Zawodowe, inne fora pracownicze)

• Połączenie bezpieczeństwa i higieny pracy z ZZL

9. Marketing personalny

Konwersatorium

• Nowoczesne zarządzanie ludźmi – cele, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne

• Opracowanie konsekwencji krótkoterminowego zatrudnienia dla realizacji procesu zarządzania ludźmi – pracownicy kluczowi, kontraktowi i peryferyczni

• Rola działu HR jako biznes partnera

• Zasady współpracy z działem HR jako biznes partnerem

• Planowanie zapotrzebowania na pracowników – prognozy podaży wewnętrznej i zewnętrznej

• Analiza zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy dla wybranych stanowisk

• Opis stanowiska pracy z uwzględnieniem atypowych form zatrudnienia

• Tradycyjne i kompetencyjne podejście do analizy stanowisk pracy

• Rekrutacja pracowników – źródła i formy oraz ich skuteczność

• Dobór źródeł rekrutacji dla wybranego stanowiska.

• Ocena skuteczności wykorzystania mediów społecznościowych.

• Selekcja pracowników – rodzaje metod i ich moc predyktywna

• Metody selekcji i zakres ich wykorzystania

• Wywiad – źródła błędów i ograniczenia podejmowania decyzji personalnych

• System ocen pracowników – cele i rodzaje

• Konstruowanie kryteriów oceny pracowników dla danego stanowiska

• Wynagradzanie materialne i niematerialne w kształtowaniu zaangażowania pracowników

• Ocena systemu wynagrodzeń pod kątem motywowania pracowników – studium przypadku

• Rozwój pracowników pod kątem kształtowania kluczowych biznesowo kompetencji organizacji

Literatura:

Wykład

Podstawowa pozycja:

Armstrong M, (2000), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Kraków, Oficyna Wydawnicza i Dom Wydawniczy ABC

Lektura uzupełniająca:

Ulrich D. i Brockbank W. (2013). Tworzenie wartości przez dział HR, Wolters Kluwer

Walczak K. (2018). Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa, Wydawnictwo C.H.Beck

Pawłowska A. (2017). Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Ulrich D.,Brockbank W., Nyman M.,Allen J.,Younger J. (2010). Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer

Konwersatorium

Podstawowe pozycje:

Juchnowicz M. (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje. PWE, Warszawa 2014

Juchnowicz M., Kinowska H. (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności. Wyzwania i implikacje. PWE, 2023

Popieluch K. (red.) HR Business Partner. Rola, funkcje, perspektywy, WN PWN, 2018

Literatura uzupełniająca:

Dave U., Justin A., Wayne B., Jon Y., Mark N., Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów. Wolters Kluwer, 2010

Boudreau J., Cascio W. F., Inwestowanie w ludzi, Wolters Kluwer, 2013

Leighton P., Syrett M., Hacker R., Holland P., Nowoczesne formy zatrudnienia, Wolters Kluwer, 2013

Armstrong M., Armstrong, Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, 2017

Dessler, G., Fundamentals of Human Resource Management, Global Edition, Pearson, 2016

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe modele teoretyczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi (K_W02).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i procedury zarządzania zasobami ludzkimi (K_W02).

• Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji, w szczególności w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi (K_W05)

• Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości pod kątem zarządzania zasobami ludzkimi (K_W06)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w tym projektowania procesów rekrutacji, selekcji, oceniania i wynagradzania pracowników (K¬_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji i sektora oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku, sektora i całej gospodarki (K_K01)

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Liczba punktów z konwersatorium wraz z punktami za egzamin z wykładu składają się na końcową ocenę z przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Łącznie z testu za wykład będzie można otrzymać 20 punktów

Kolokwium na konwersatorium to pytania zamknięte jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru) oraz premia w formie dodatkowych punktów za wykonywanie ćwiczeń i studium przypadku w trakcie zajęć oraz własnych aktywności słuchacza.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach konwersatorium uzależniona jest od premiowanej aktywności słuchaczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grzywacz, Anna Pawłowska
Prowadzący grup: Waldemar Grzywacz, Anna Pawłowska, Magdalena Semenowicz-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)