Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2ZZL
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

• Nowoczesne zarządzanie ludźmi – cele, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne

• Opracowanie konsekwencji krótkoterminowego zatrudnienia dla realizacji procesu zarządzania ludźmi – pracownicy kluczowi, kontraktowi i peryferyczni

• Rola działu HR jako biznes partnera

• Zasady współpracy z działem HR jako biznes partnerem

• Planowanie zapotrzebowania na pracowników – prognozy podaży wewnętrznej i zewnętrznej

• Analiza zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy dla wybranych stanowisk

• Opis stanowiska pracy z uwzględnieniem atypowych form zatrudnienia

• Tradycyjne i kompetencyjne podejście do analizy stanowisk pracy

• Rekrutacja pracowników – źródła i formy oraz ich skuteczność

• Dobór źródeł rekrutacji dla wybranego stanowiska.

• Ocena skuteczności wykorzystania mediów społecznościowych.

• Selekcja pracowników – rodzaje metod i ich moc predyktywna

• Metody selekcji i zakres ich wykorzystania

• Wywiad – źródła błędów i ograniczenia podejmowania decyzji personalnych

• System ocen pracowników – cele i rodzaje

• Konstruowanie kryteriów oceny pracowników dla danego stanowiska

• Wynagradzanie materialne i niematerialne w kształtowaniu zaangażowania pracowników

• Ocena systemu wynagrodzeń pod kątem motywowania pracowników – studium przypadku

• Rozwój pracowników pod kątem kształtowania kluczowych biznesowo kompetencji organizacji. Rola employer brandingu

• Rozwój kompetencji pracowników – studium przypadku

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Armstrong M., Armstrong, Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, 2017

Juchnowicz M. (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje. PWE, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

Dessler, G., Fundamentals of Human Resource Management, Global Edition, Pearson, 2016

Dave U., Justin A., Wayne B., Jon Y., Mark N., Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów. Wolters Kluwer, 2010

Boudreau J., Cascio W. F., Inwestowanie w ludzi, Wolters Kluwer, 2013

Leighton P., Syrett M., Hacker R., Holland P., Nowoczesne formy zatrudnienia, Wolters Kluwer, 2013

Listwan, T. (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2002 i in.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (quiz na eNauka – pytania zamknięte jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru)

Punkty z kolokwium i premie za wykonywane zadania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grzywacz, Anna Pawłowska
Prowadzący grup: Waldemar Grzywacz, Anna Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Grzywacz, Anna Pawłowska
Prowadzący grup: Waldemar Grzywacz, Anna Pawłowska, Magdalena Semenowicz-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)