Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz2SM
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku, MSM zaoczne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku, MSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Tematyka seminarium dotyczy aktualnych problemów zarzadzania kapitałem ludzkimi we współczesnych organizacjach. Ponadto obejmuje zjawiska na zmiennym, krótkoterminowym rynku pracy.

Pełny opis:

Zarządzanie ludźmi we współczesnej organizacji

• Metodologia badań społecznych.

• Dział personalny jako biznes partner.

• Strategie personalne

• Elastyczne zarządzanie ludźmi

• Kontrakt psychologiczny relacyjny a transakcyjny

• Rozwój zawodowy pracowników

• Dobór pracowników

• System ocen pracowników

• System wynagrodzeń

• Szkolenia i pomiar ich efektywności

• Stres, wypalenie zawodowe i pracoholizm

• AI w HR

• Robotyzacja w HR

• Stres cyfrowy

• Współczesny rynek pracy

Literatura:

Uzależniona od tematyki pracy

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe modele teoretyczne w zakresie pisania pracy dyplomowej (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące pisania pracy dyplomowej (K_W02).

• Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji, w szczególności w odniesieniu do tematu pracy dyplomowej (K_W05)

• Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości pod kątem pisania pracy dyplomowej (K_W06)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z pisaniem pracy dyplomowej (K¬_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji i sektora oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku, sektora i całej gospodarki (K_K01)

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych związanych z komunikacją interpersonalną i pracą zespołową (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

zatwierdzenie konspektu pracy i schematu badawczego oraz zatwierdzenie całości pracy po semestrze drugim

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Grzegorz Botwina, Agnieszka Brzozowska, Magdalena Gąsowska, Iwona Gębusia, Barbara Godlewska-Bujok, Józef Haczyński, Maria Jagielska, Grzegorz Karasiewicz, Paweł Kłobukowski, Adam Niewiadomski, Tomasz Ochinowski, Tomasz Parys, Jacek Pasieczny, Anna Pawłowska, Stanisław Piątek, Robert Pietrusiński, Tomasz Rosiak, Sebastian Skuza, Krzysztof Smoleń, Aleksandra Spik, Mariusz Szałański, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Filip Tużnik, Aleksandra Wąsowska, Paweł Wójcik, Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Grzegorz Botwina, Agnieszka Brzozowska, Magdalena Gąsowska, Iwona Gębusia, Barbara Godlewska-Bujok, Józef Haczyński, Maria Jagielska, Grzegorz Karasiewicz, Paweł Kłobukowski, Adam Niewiadomski, Tomasz Ochinowski, Tomasz Parys, Jacek Pasieczny, Anna Pawłowska, Stanisław Piątek, Robert Pietrusiński, Tomasz Rosiak, Sebastian Skuza, Krzysztof Smoleń, Aleksandra Spik, Mariusz Szałański, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Filip Tużnik, Aleksandra Wąsowska, Paweł Wójcik, Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Grzegorz Botwina, Magdalena Gąsowska, Iwona Gębusia, Barbara Godlewska-Bujok, Józef Haczyński, Piotr Jaworski, Grzegorz Karasiewicz, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Paweł Kłobukowski, Joanna Mazur, Adam Niewiadomski, Tomasz Ochinowski, Jacek Pasieczny, Robert Pietrusiński, Michał Rogatko, Krzysztof Smoleń, Włodzimierz Szpringer, Aleksandra Wąsowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)