Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PROGINST-OG Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania realizowane w CENT
Przedsiębiorczość
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany zdalnie.Blok przeznaczony jest dla wszystkich studentów Wydział Zarządzania UW.


Uwaga! Przedmiot jest częścią Bloku Przedsiębiorczość na Wydział Zarządzania UW. Do uczestnictwa w bloku wymagany jest wybór co najmniej 2 przedmiotów z bloku ( w tym Przedsiębiorczość jest przedmiotem obowiązkowym )

Studenci uczestniczący w co najmniej 4 z 7 niżej wymienionych przedmiotów, otrzymują świadectwo wystawione przez Wydział Zarządzania UW.

W skład bloku Przedsiębiorczość wchodzą następujące przedmioty:

1. Przedsiębiorczość

2. Biznesplan

3. Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

4. Budowanie pozycji rynkowej małej firmy

5. Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

6. Rachunkowość i finanse w małej firmie

7. Komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka


Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje architekturę systemu wsparcia publicznego, skierowanego na pobudzanie przedsiębiorczości oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności mikro oraz małych przedsiębiorstw. Uwzględnia najważniejsze programy wsparcia, oparte o środki pomocowe pochodzące zarówno ze źródeł funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jaki i o krajowe środki budżetowe. Omawia dostępne instrumenty wsparcia, głównie o charakterze finansowym, przeznaczone na finansowanie rozmaitych faz rozwojowych przedsiębiorstwa, w szczególności służące aktywizacji procesów podejmowania i rozwijania indywidualnej działalności gospodarczej (start-up). Odwołując się do praktyki koncentruje się na ukazaniu sposobów pozyskiwania wsparcia.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie

Współczesna architektura wspierania przedsiębiorczości - programy i instrumenty wsparcia w zarysie: (a) dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej, (b) dotacje rozwojowe, (c) instrumenty zwrotne (programy pożyczkowe i poręczeniowe) oraz (d) udziałowe (finansowanie startowe / zalążkowe, z uwzględnieniem wspierania przedsięwzięć innowacyjnych).

Ogólne zasady pomocy publicznej służące aktywizacji procesów działalności gospodarczej. [1 godz.]

2. „Wspomagana” działalność gospodarcza

Zasady podejmowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem zastosowania dostępnych instrumentów wsparcia w fazie startowej / zalążkowej nowego przedsiębiorstwa.

Konfiguracja „nowego” przedsiębiorstwa pod kątem skutecznego pozyskania wsparcia.

Jak przygotować się, aby skutecznie pozyskiwać wsparcie – wskazania na podstawie praktyki. [1 godz.]

3. Instrumenty wsparcia – część 1: finansowanie bezzwrotne (dotacje) i zwrotne (pozabankowe pożyczki i mikropożyczki)

Mapa programów oferujących wsparcie w fazie startowej i wczesnego rozwoju przedsiębiorstwa. Programy dotacyjne vs. programy finansowania zwrotnego, z uwzględnieniem wspierania przedsięwzięć innowacyjnych.

Logika wsparcia, podstawowe zasady i warunki pozyskiwania wsparcia w zależności od charakteru (postaci) instrumentu wsparcia. [2 godz.]

4. Instrumenty wsparcia – studia przypadku

Przykłady programów / instrumentów – studia przypadku obejmujące: (a) wybrany program dotacyjny ogólnokrajowy oraz (b) regionalny, (c) wybrany program ogólnokrajowy oraz (d) regionalny – oferujące finansowanie dłużne w postaci mikropożyczek „na start” i „na rozwój”). Przygotowanie wniosku o wsparcie – odpowiednio: „wniosku o dotację”, „wniosku o mikropożyczkę”. [4 godz.]

5. Instrumenty wsparcia – cz. 2: wspomaganie dostępu do źródeł finansowania bankowego

Instrumenty pośrednie w sferze ułatwiania dostępu do oferty bankowej / pożyczkowej. Mapa programów wsparcia pośredniego. Zasady i warunki pozyskiwania wsparcia przy wykorzystaniu instrumentów pośrednich – gwarancji i poręczeń kredytowych / pożyczkowych, innych instrumentów zabezpieczających (np. wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania kontraktu) – oferowane w skali kraju, jak i systemie regionalnych / lokalnych funduszy poręczeniowych (na przykładach). [2 godz.]

6. Instrumenty wsparcia – cz. 3: wspomaganie dostępu do źródeł kapitału udziałowego

Programy inkubacji przedsięwzięć i przedsiębiorstw innowacyjnych (od fazy „preinkubacji” do fazy „wejścia kapitałowego”). Podstawowe warunki, zasady i procedury oraz logika wsparcia, polegającego na pozyskaniu kapitału udziałowego – wsparcie zalążkowe (seed capital) – na przykładzie wybranego inkubatora przedsięwzięć innowacyjnych. [2 godz.]

7. Inne programy wsparcia. Podsumowanie

Programy wsparcia w zakresie nawiązywania współpracy ze sferą badawczo-rozwojową, w celu inicjowania / rozwijania innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Porównanie omówionych programów / instrumentów wsparcia – wady i zalety. Ocena adekwatności instrumentu wsparcia w kontekście specyfiki planowanej działalności gospodarczej. [3 godz.]

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się (biorąc pod uwagę godziny zorganizowane, sposób zaliczenia, pracę samodzielną studenta) wynosi ok. 45 godzin.

Literatura:

Materiały opisowe i dokumentacja wybranych instytucji oferujących wsparcie (pozyskiwane ze stron internetowych tych instytucji – wg wskazań prowadzącego).

Dokumentacja programów wsparcia (pozyskiwana ze stron internetowych Instytucji Zarządzających programami – wg wskazań prowadzącego).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu:

Wiedza (student):

Zna programy pomocowe ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości oraz mikro i małych przedsiębiorstw

zna i rozumie logikę działania programów pomocowych, służących wspieraniu działalności gospodarczej

Umiejętności (student):

identyfikuje konkretne instrumenty wsparcia oraz rozumie zasady ich funkcjonowania

identyfikuje źródła pozyskiwania wsparcia oraz obowiązujące warunki formalno-prawne ich pozyskiwania

jest przygotowany do samodzielnego przygotowania wniosku o wsparcie

Kompetencje społeczne (student):

doskonali swoje umiejętności pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Test i praca semestralna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gajewski, Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot realizowany zdalnie.

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.